Bolinao - English


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

s


sasapposBolUsaren ya sarita' nin mangitudo' nin lugar o diriksyon nan kimey.FilSa.IloIdiay.EngA significant supporting item for the related action or item.Syn clskoniRelkon-
sa kabteksa kab-tɘkPuon:kabteknBolLima katan'ay a pari mabilang yan nakabtek.FilIsang kabtek; limang bugkos.IloSangabtek.EngFive katan'ay, five bound stalk of unthreshed rice each composed of 6 ping'ey.
sa katan'aysa ka-tan-'`ayCmpd. ofkatan'aynBolA'nem ray ping'ey nin pari.FilAnim na bugkos ng palay.IloInnem nga babasit nga pinungo nga pagay maysa nga kapungo.EngSix bound groups of stalks as big as the wrist.
sa katawosa ka-t`a-woPuon:katawonBolBarang sayay tawo, kada sayay tawo o sayay tawo.FilIsang tao.IloMaysa a tao; iti maysa a tao.EngFor one person at a time to do something.
sa lugarsa lu-g`arid. oflugarphrBolIti sa sitwasyon nin manepeg o kusto.FilSa ayos; sa lugar.IloSimpa.EngTo be in its place or order or just what is needed.Syn clsbagay 2kusto 1manepeg
sa sain udetsa s`a-'in 'u-d`ɘtid. ofedetphrBolBana' konan siin.FilKung ganon.IloNo kasta ngarud.EngIn that case then, for that reason.Syn clsbana' sa 1kanya'
sa'bitsa'-b`itnBolAniman nin bagay a nakakatin.FilSabit.IloSab-it.EngHanging things such as pictures or decorations on hook on a wall.Syn clskatinRel. tosukbitDer.isa'bitmana'bitmisa'bitsa'bitan
sa'bitansa'-bi-t`anPuon:sa'bitvlBolMangisungat nin sayay bagay bilang wadi' sa pasak o raruma et.FilSabitan.IloSab-itan.EngTo hang something on a hook someplace.Syn clsisungatkatinanActmana'bitDer.sasa'bitan
sa'laysa'-l`aynBolBagay nin isalapday sa abaya o sa nidmang nin abaya nin nasakop yay teen ket laylay ya sa babon kerep.FilSaklay.IloPanuelo.EngAnything that is worn around the neck, draping over the shoulders, such as a neck scarf, rope or towel.RelisalapdayDer.isa'laymisa'lay
sa'le'sa'l`ɘ'BolBagay nin ika' sa butlay nin rway bagay pigaw maipurok sara o mami nin prutiksyon sa saya tan saya.EngA buffer or protective medium that is used to separate and insulate something from something else.Der.isa'le'mana'le'misa'le'-sa'le'sa'leansuma'le'
sa'leansa'-lɘ-'`anPuon:sa'le'vlBolMangisu'pek o mangika' sa pisa'lan.EngTo insert something between things.Actmana'le'
sa'mels`a'-mɘlnBolSubo' nin kanen nin ipasrep ya sarba a kanen sa bebey.FilSubo.IloSam-el.EngA bite sized portion of food.Syn clssi'ngalsùbo' 2Der.isa'melmakasa'melmana'melnikasuma'melsumamel
sa'pangs`a'-paŋadjBolPangluluto' nin klasin ma'kan bilang sa byas, kamuti tan raruma et nin ipasbo o ipa'tyan sa ranom.FilSaing.IloSaang.EngFor a food to be boiled using up some of the water.Syn clsilabeyipasboDer.isa'pangmakasa'pangmana'pangmasa'pangsina'pang
sa'sasa'-saPuon:sayaadv1BolBarang saya.FilTig-isa.IloSaggaysa.EngSomething done in a distributed action, each taking a separate part.2BolMisusunor o saya-saya nin mangyadi' o gaw'en a sayay bagay o animan.FilIsa-isa.IloSaggaysa.EngFor something to be done individually one after another.Syn clsmidandanmisunor 1mitataguna'mitutumboksaya-saya 21+sa'sa-sa'saDer.panusa'sasusa'sawen
sa'wetsa'-w`ɘtnBolAnron sanglap nin siri o minawa nin ararem bana' ta main idap sa nakem o kaingaran.FilBuntong-hininga.IloAgsinnaay.EngA sigh.Der.suma'wet
saas`a-'anBolPuon nin batag nin malago' a timmubo' sa puon nan saya nin matua nin puon batag.FilUsbong ng saging.IloSagibsib.EngBanana sprouts or shoots at the base of a growing plant.Syn clsrumsiktubuan 1Rel. topuun-puonDer.saawen
saadsa-'`adIosaadstatus, condition, position, situation, ranknrareFilKatungkulan.IloSaad.EngA position that is bestowed on someone.Syn clspusisyon 2Der.isaadmisaad
saawensa-'`a-wɘnPuon:saavoBolKalapen a ba'yon tubo' o say midyo madidintek nin puon batag pigaw imula sa raruman lugar.EngTo take banana shoots from the banana stalk and replant them.
sabasa-b`anBolKlasi nin batag nin say bakas na ket annented nin malilimpek tan nidadani a bunga, say puon nan siti ket ata'gay tan alalaki.FilSaba.IloSaba.EngA variety of a tall banana stalk having short, plump, yellow green bananas with a thick peeling and is almost the same as the urimos but the bunch is not joined together and is cooked in sugar to make a sweet dessert.Syn clsurimosGenbatag
saba'sa-ba'nBolMababa' nin yadien o trabawen a nagsikabarang nin gawa'.FilMakayang ubusin.IloSaba.EngThe capacity to organize and carry things to completion before the depletion of that capacity.Syn clsmababa'Der.ikasba'kasabaanmasaba'
SabadoSa-ba-d`oSpsábadoSaturdayn propBolIka'nem a awro mangibwat sa Lunes o sunor a awro konan Birnis.FilSabado.IloSabado.EngSaturday.OrdlinggoLinggoLunesMartesMiyerkulesHuwebesBiyernesSabado
sabangansa-b`a-ŋannoldBolSay nigmang a bubuyangin sa nigmang rubari' nan ilog a ibat sa taaw.FilTabing ilog.IloIgid ti karayan.EngThe area on either side of a river opening into the ocean that is usually sandy.Der.kasabangnan
sabarsa-b`arnBolBagay o tawo nin makasalaban ket makaabara' no main man-gaw'en o kai nin matkap bale' isen ya konan siin nin tyimpo o panaon.FilSagabal.IloSali.EngA thing or person that blocks the function or interferes with something.Syn clsmakaabara'paedsalabanDer.isabarmakasabar
sabat2sa-b`at1nBolAgamiren nin matadem a bira'mon beneng bale' makubpal tan kinmawet sa parpar na.EngA knife similar to a bolo with a curved hook on the tip.2adjBolNaputol ana nin bagay kanya' marimpes anan kikiten.EngTo be slashed off so as to look neat.Der.isabat2manabat2sabatansabatèn
sabatansa-ba-t`anPuon:sabat2vlBolPutulan o tagaen a raruman bagay nin usar a beneng o tabas.EngTo cut something specific with a curved tip bolo.