Browse Bolinao - English

k


kakaprBolPanawag konan sayay tawo a kai mo nin irgwen a ngaran na.TagIkaw.IloSika.EngYou singular. Absolutive form.CmpdnakatakaDer.mikasi'ka
ka-ka1Engnominalizer.2n > ptcpEngMoves a noun to a noun of expression.3v > immEngAction that takes place at the very time of another event.Cmpdmangka-
ka--anka-'an1v > ptcpTagKa--in.EngThe sphere of influence composed by the related stem.2n > ptcpEngMoves a noun to one of action on something.
ka'bawka'-b`awSpch var.kaabawPuon:abawptcpBolKasadek nin sayay bagay.TagKarami.IloKaadu.EngThe quantity or largeness of extent.Antkadaiklengkadaite'Syn clskagulpikalaemkasadekDer.ka'bawanka'bawenmamaka'bawmapaka'bawpamaka'baw
ka'bawanka'-ba-wanPerf.kina'bawankina'bwanSpch var.ka'bwankaabawankina'bwanPuon:ka'bawptcp1BolGawa' ti nin bilang wadi' no manaliw o mangalap nin bagay ket mapipi'san abaw a saliwen o kalapen.TagMaramihann.IloBultwan.EngDo something en-mass.AnttingienSyn clsmayurya2BolMalaem a bilang o kantidad nin bagay o tawo.TagDami.IloKaadu.EngAn abundance of something.AnttalagSyn clsmatawoRelnangeder2.1ptcpMajority, the greater number.Syn clskasabyan2.2ptcpCommonness of something.Syn clsbasta 1Der.kaka'bawan
ka'bawenka'-ba-wɘnPuon:ka'bawvoBolAbaw kumon kalapen nan sayay tawo; mangawit kan abaw.TagKumuha ng marami; maraming kunin; paramihin; damihan.IloAdwen ti alaen; mangala iti ado unay; Kaadwen; paadwen.EngTo do something in a large quantity or generously.
ka'dangka'-d`aŋnBolKalalako nin sa'sa-sa'say kinu'dang a anunro; kumu'dang sinusa'sa bale' anunro tan alalawang.TagLakad.IloAdddang.EngThe manner in which one walks, one foot at a time. The way a woman who doesn't know how to walk in high heels walks, or a duck walks.Syn clslumukdang
ka'dengka'-dɘŋSpch var.kaedengPuon:edengimmBolKayadi' tamo' nin inumdeng.TagKatitindig ko lang; tindig.IloKatak'der ko laeng.EngTo have just stood up especially of babies or a person sitting for a long time.Antkatekre'
ka'dwanka'-dw`anPerf.kina'dwanAtc. is mangka'dwanPuon:kado'vlBolKidawat inganga'do.; Kidawat udino mami nin inganga'do.TagKaawaan.IloKaasian.EngTo have pity on someone.Syn clsinganga'dwenDer.kudwa'dwanmaka'dwan
ka'ga'modka'-g`a'-modSpch var.kagga'modadjBolSukat a naihustu-husto ya tamo', kasan subra.TagTamang-tama lang, halos kulang.IloKusto-kusto laeng ti kaadu wennu kadakkel.EngThat which is only enough for a subsistence.Antmasadagmasurok
ka'ga'watka'-ga'-w`atPuon:ga'watptcpBolAdani yay sayay bagay konan sayay tawo a magwa' naya tana nin gawangen.TagAbot-kamay.EngTo be reachable with slight effort.Leskaggawang
ka'ka'ka'-ka'Spch var.kakka'Puon:makoimmBolPrimiro paka'kit sa sayay lugar.TagNgayon lang nakita; kararssting.IloItata laeng ti iyaay; barbaro nga panagkita ti lugar.EngTo just come to a place.Syn clskappika'Der.ka'kaannika'kaanpaka'kaanpika'kaan
ka'kaanka'-ka-'anMasskuka'kaanPuon:ka'ka'nEngThe things that need action taken on.
ka'ki-ka'kitka'-ki-ka'-kitPuon:ka'kitimmTagNgayon lang nakita; kakikita.EngTo see each.
ka'kitk`a'-kitAtc. is angka'kitmangka'kitPuon:kikitptcpBolPrimiro ya tamo' ma'kit a sayay tawo udino animan a bagay.TagKakikita.IloKakitkita.EngTo have just seen something.Syn clspangkitDer.ka'ki-ka'kitka'kitanmaka'kitnika'kitpaka'kit
ka'kitanka'-ki-tanPuon:ka'kitptcpBolPamamastang o no ani a ma'kit nan tawo sa libed-libed na.TagTingin; paningin.IloPanagkita; panakabalin nga kumita.EngInsight, what a person sees beyond external appearances.Syn clspangikitDer.paka'kitan
ka'liska'-l`isPuon:ilisptcpBolUmimis tan main nin lumwa' tunoy mangibwat sa bukraw bana' ta maririket yay sayay tawo.TagTawa.IloKatawa.EngThe act of laughing.Syn clskare'ke'Der.kaka'lismakaka'lismakapaka'lismamaka'lispakaka'lisen
ka'nakanka'-na-k`anPuon:anakptcpBolSaray ua'nak ran busat tan raruman kanayon bilang sa kapi'sa.TagPamangkin.IloKa'nakan.EngThe children of one's sibling (nephew or niece) and children of cousins both close and distant.Genkanayon
ka'napka'-napEgcat nap???vrareTagMababaw na tulog.EngTo cat nap.
ka'nok`a'-noPuon:nointrg pron1BolSi sarita' nin usaren no tepeten no anin awro, udas, pitsa a bana' sa sayay bagay.TagKailan.IloKa'no.EngAt what time, when?Syn clssin 11.1prMarks a relative clause that identifies the specific time referred to.Cmpdka'numanDer.ika'nomaka'no
ka'numanka'-n`u-manCmpd. ofka'nomanindfproBolSa ani man nin udas, tyimpo o panaon.TagKailanman.IloUray ka'no.EngWhenever, at any time.Syn clsanimanDer.maka'numan
ka'ngapk`a'-ŋapadjBolKaingaran nin sabtay nikabigra' sa na'kit o narnge'.TagGulat.IloSiddaaw.EngTo be astonished at something.Syn clsbigra'Der.maka'ngap
ka'poska'-posAtc. is angka'posmangka'posPuon:uposimmIloKaibos.EngTo have just consumed.Der.ika'poska'pusen
ka'pusenka'-pu-sɘnPerf.kina'posAtc. is mangka'pusenPuon:ka'posvoTagUbusin.IloIbusen.EngTo consume something.Syn clskunsumo
ka'ranka'-ranPuon:aranptcpTagKalumaan.IloDaan.EngHow old something is and its condition of having been used.Der.ka'ranan