Browse Bolinao - English

a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

k


ka'poska'-posPuon:uposimmIloKaibos.EngTo have just consumed.Atl. is angka'posmangka'posDer.ika'poska'pusen
ka'pusenka'-pu-sɘnPuon:ka'posvoTagUbusin.IloIbusen.EngTo consume something.Syn clskunsumoPerf.kina'posAtl. is mangka'pusen
ka'ranka'-ranPuon:aranptcpTagKalumaan.IloDaan.EngHow old something is and its condition of having been used.Der.ka'ranan
ka'rananka'-ra-nanPuon:ka'ranptcpBolSi lugar a gindat mampiikapan udino kami'nan nan bali.TagLumang pinagtayuan ng bahay; dating tinitirhan.IloKadaanan nga lugar; nag'gapwan ti balay nga nangiimuna.EngThe old place, the place where the house was built first.Antmama'yoDer.sangka'ranan
ka'te-ka'tenganka'-tɘ-ka'-tɘ-ŋanPuon:ka'tengannTagKalaunan.EngEventually, For something to be delayed for a long period of time.
ka'tengk`a'-tɘŋPuon:etengptcpBolKaanruwan nin udas o panaon.TagTagal ng panahon.IloBayag.EngLength of time.Der.ka'tenganpaka'tengpaka'tengen
ka'tenganka'-tɘ-ŋanPuon:ka'tengptcpIloKabayagan.EngA long period of time of an event.synnikatuaDer.ka'te-ka'tengan
ka'tik`a'-tinBolAbabo a ranom sa bandan rigrig baybay.TagKati.IloUgot.EngLow tide.AntatabumtabRelalaalumababoDer.kuma'timaka'tiid.ka'tin langorapeg ka'ti
ka'tin langoka'-tin la-ŋoid. ofka'tilangophrfigTagWalang tubig ang ilang bahagi ng dagat.EngTide is at its lowest state and the mud flats are dry or with only some pools of water.Syn clsmaprasan
ka'yank`a'-yanPuon:i'yanptcpBolSi lalaki o babayi a nikidinep ana konan sayay babayi o lalaki a kwinta mitraasawa sarayna a kai sara nin nikasal.TagKapisan; nakikisama (nang hindi kasal).IloKabbalay.EngSomeone who is living together with someone as her husband or his wife without the benefit of marriage, common law wife or husband.Syn clskabitRel. tokilalaki
kaaabantika-'a-'a-b`an-tiPuon:abantiptcp1BolSay pangngimey nin mako sa adapan bilang si sayay tawo, ruran tan raruma et.TagPag-abante.EngThe moving forward of someone or something such as a vehicle, etc.2figBolKaaarunsa nan sayay bagay bilang sa sayay gawa', pruyikto tan raruma et.TagPag-unlad.EngThe advancement or development of something.
kaaabrigwarka-'a-'ab-ri-gwarPuon:abrigwarptcpBolItambay uno masukian a na'teng uno nalingwanan ana nin nangyadi' uno niyator.TagUngkat.IloAbbukay.EngThe event of reopening an incident that has happened in the past and has been kept secret, or even forgotten. The going through something rigorously.
kaaadilantaka-'a-'a-di-l`an-taPuon:adilantaptcpBolKaaarunsa o iyaabanti nin sayay bagay.TagPagsulong.EngThe advancing or progressing of something.Syn clsiprugrisoiyaabantiiyarunsakaaarunsa
kaaagwantaka-'a-'a-gwan-taPuon:agwantaptcpEngPerseverance, endurance.Syn clskaaanos
kaaakiska-'a-'`a-kisPuon:akisptcpBolSi gawa' nin tumuro' a lwa' tan main nin kalamo' nin tunoy a pangibusngaw nin kaberengan, pangitpel nin sakit o sager.TagKaiiyak.IloSangsanget.EngThe event of crying sorrowfully.Syn clskaaangakkaaangrabkasisin'ekSpch var.kaakiskakaakis
kaaaliska-'a-'a-lisPuon:kaalisnEngThe movement of leaving someplace.
kaaalsemka-'a-'al-sɘmPuon:alsemptcprareTagMaasim.IloNaalsem.Engfermenting or making something sour.
kaaandarka-'a-'an-darPuon:kaandarptcpEngThe functioning of something.
kaaandi'ka-'a-'an-d`i'Puon:andi'ptcpBolKai nin pangrarabay o pangangako' nin sayay bagay.TagKaaayaw.IloDi na kayat.EngRefusal of something.
kaaanoska-'a-'`a-nosPuon:anosptcpBolSay gawa' nin kaaagwanta o pangingitpel; ituloy a gawa' nin umanos o anusan.TagPagtityaga.IloNasingpit.EngPerseverance, patience.Syn clskaaagwanta
kaaangakka-'a-'`a-ŋakPuon:angakptcpBolGawa' nin umangak o umakis; angak anan angak.TagPag-iyak.IloSangit nga sangit.EngSobbing, continuous crying with or without sound.Syn clskaaakiskaaangrab
kaaangrabka-'a-'`aŋ-rabPuon:angrabptcpBolKaaakis nin maksaw nin minganga.TagPamulahaw.EngAct of crying loudly with the mouth open.Syn clskaaakiskaaangak
kaaaponka-'a-'a-ponPuon:*(apon)nBolMugot ana sa kami'nan nin itaw nin palabasen a yabi bilang wadi' saray manok, manuk-manok tan raruma et; ibarita' tin lamang sa tawo nin rabay irgwen mugot sa bali no yabi.TagHapon.IloApon.EngRoosting place for fowl.
kaaareng'engka-'a-'a-rɘŋ-'ɘŋPuon:areng'engnTagKadadaing.EngThe event of groaning.
kaaarunsaka-'a-'a-r`un-saPuon:arunsaptcpBolKaaadilanta o ipuprugriso nin sayay bagay bilang sa byay, prugrama, tan raruma et.TagPaglago ng buhay.EngThe development or advancement of something.Syn clskaaadilanta