Browse Bolinao - English

a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

k


kaaludiganka-'`a-lu-di-g`anPuon:aludigptcpBolKapapa'sar a main nin buga' nin dipirinsya nin pangingisip; kapaburan; papa'yukan.TagKawalan ng isip.EngSlight mental defect so is easily deceived and may jabber incoherently, inane.Syn clskakalawakawankakwatitankaluangankaminusan
kaaluyonka-'a-lu-yonPuon:aluyonptcpTagKasabay.IloKakuyog.Engescort.
kaamo'ka-'a-mo'Puon:amo'ptcpTagGaano kaamo.IloKadwa.EngTo have been tamed.
kaampadka-'am-p`adPuon:ampadptcpBolMidani nin riking.TagKaagapay.IloAgabay.EngThe position of being alongside, flanking, contiguous.Syn clskaabaykadanikadatigtemben
kaampika-'am-piPuon:ampiptcpTagKakampi.EngAlly.
kaampuganka-'am-pu-ganPuon:ampogptcpBolPigagawa' a mipasirayo tan nalabas a pangipata'gay sa lalaman nin diri tan suruk-surukan ana.TagPaghahambog; kahambugan; kapalaluan.IloKinapalangwad; kinapang-as; kinatanawtaw; kinalansot; kinatangso.EngActions of boastfulness, bragging, boasting.
kaamut-amutanka-'a-mut-'a-mu-tanPuon:amotptcpfigTagTanghaling tapat.IloKapudutan.Engheating up of something.
kaamut-amutan nin sagerka-'a-mut-'a-mu-tan nin sa-gɘrid. ofamotphrfigTagInit ng galit.Ilosegged ti unget.EngHeat of anger.
kaanka-'anPuon:*(kan)vlIloEngTo eat at something.Rel. totuktok1 2
kaanak-anakanka-'a-nak-'a-na-kanPuon:kaanakanptcpfigBolKaidad-idadan; karngan nin inmalaki.TagKababata.IloKasadar.EngContemporary, of the same age as one is.Syn clskabarkadakalalamo'katububa'yuwan
kaanakanka-'a-na-k`anPuon:anakptcprareTagPagiging bata.EngThe state of being young, youthful.Syn clskalaguan 2Der.kaanak-anakan
kaanda'ka-'an-da'Puon:anda'2ptcpTagKagagaling.IloKaungar.; Kalalaing.EngJust recently recovered from illness or sickness.Antkaduka'Syn clskaabigDer.kaandaan
kaandarka-'an-darPuon:andarptcpTagPag-andar.IloPanag-andar.EngThe event of functioning or operating.Der.kaaandar
kaanrwanka-'an-rw`anPuon:anroptcpBolSi sukat nan sayay bagay mangibwat konan sayay parpar angga konan saya et nin parpar, o nin panaon mangibwat sa tarana' anggan sa pakaituloy o kala'pusan nan sayay bagay o pangyayadi'.TagHaba.IloKaatiddog.EngLength of something such as the duration of time.AntkaantedanSyn clsundoy
kaantabayka-'`an-t`a-bayPuon:antabayptcpBolSaya nin katulungan o katanggon sa sayay gawa' o rispunsibilidad.TagGabay.EngOne who is a support to another, assistant.Syn clskatulungan
kaantedka-'an-tɘdPuon:antedptcpEngshortness.Der.kaantedan
kaantedanka-'an-tɘ-danPuon:kaantedptcpBolNo pa'no ya kaanted a sayay bagay.TagIkli.IloKaababa.EngThe shortness of something.Antkaanrwan
kaapakka-'a-pakPuon:apaknEngA pet.
kaapilyidoka-'a-pil-y`i-doPuon:apilyidoptcpBolKapariho nin apilyido.TagKa-apelyido.EngTo be in a relationship of having the same family name.
kaapuradoka-'a-pu-ra-doPuon:apuradoptcpTagPagmamadali.IloGanat.EngHaste in doing something, the event of hurrying.
kaapuradwanka-'`a-pu-ra-dw`anPuon:apuradoptcpBolKakikimey nin dali'-dalien.TagPagmamadali.IloPanaggagar; panagganat.EngThe characteristic of hurrying to do something or to go somewhere.Syn clssulit
kaaramka-'`a-ramPuon:aramconjBolSinmunor o ambo' na'teng.TagPagkatapos.IloKalpasan.EngImmediately following something without any conscious intervention.Syn clssumunor 1Rel. toba'yo 2Spch var.ka'ramAndkaramDer.kaaram-aram
kaaram-aramka-'a-ram-'a-ramPuon:kaaramconjTagMaya-maya'y.IloKalpasan.EngAll of a sudden, instantly.Syn clsbigra'Spch var.karam-aram
kaararemanka-'a-ra-r`ɘ-manPuon:araremptcpBolSukat nin mangibwat sa ta'gay anggan yupa' bilang wadi' ubot, bubon, taaw tan raruma et.TagLalim.IloKina-uneg.EngDepth, the deepness within something or the deepest part.AntkaababwanSpch var.kaararman
kaarawaska-'a-ra-wasPuon:arawasptcpTagPag-ahon.IloKababa.EngThe event of disembarking.