Browse Bolinao - English

a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

k


kaasinka-'a-s`inPuon:asinptcpBolNo pa'no kabayani o kata'gay a taway nin ma'sin.TagKung gaano kaalat ang lasa.EngSaltiness.Spch var.ka'sin
kaatapanka-'a-ta-panPuon:atapptcpTagPagkamailang.EngThe event of being untamed, Pagan, wilderness, primitive.
kaawayka-'`a-wayPuon:awayptcpBolKakuntra o tawo o grupo nin tutawo a main nin duka' nin kaingaran sa raruma ket gagara nayan risgwen o mangwa' nin makaduka' konan siti.TagKaaway.IloKaapa.EngAn adversary, the one that you have a dispute with or ill feeling toward.Antamigo/aamistadSyn clskaburyawankalaban
kaawroka-'`aw-roPuon:awroptcpBolNo pa'no naynan awro no ata'gay yayna o na'teng yaynan nilumwa'.EngThe start of the day or portion of the day that something has been occurring.Reludas 2Der.kaawrwanmikakaawro
kaawrwanka-'aw-rw`anPuon:kaawroptcpBolSi naitanda' nin awro para sa sayay bagay bilang wadi' ukasyon, kapistawan tan raruma et.TagPetsa.IloPetsa.EngThe very day or date of an event.
kaayonka-'a-yonPuon:ayonptcpBolNasyon, tawo udino grupo nin tutawo nin main pari-parihon teed tan gagara.TagKakampi.IloAyon.EngAlly, a country or person or group of people joined with another for a common purpose.Syn clskalamo' 1mimbro
kaayupa'ka-'a-yu-p`a'Puon:ayupa'ptcp1collBolSay ambo' marangas a kanakman.TagKababaang loob.EngHumbleness.Syn clsmaumildi2collBolSay anted o daikleng sa kasabyan nin kata'gayan mangibwat sa ta'gay anggan yupa'.TagKababa.EngThe shortness of something.Spch var.kayupa'Der.kaayupaanmakakayupa'
kaayupaanka-'a-yu-pa-'anPuon:kaayupa'ptcpTagMapagkumbaba.Enghumbleness of something.Syn clskakisidan
kaba-kabayoka-ba-ka-ba-yoPuon:kabayo1nTagKaba-kabayo.EngIroning board.synplansadorSpch var.kabayo2
kaba'yu-ba'yoka-ba'-yu-ba'-yoPuon:ba'yu-ba'yoptcpTagKabago-bago.EngVery new, just bought of a house, dress, appliance, etc..Syn clskapangusar
kababalyanka-ba-ba-lyanPuon:babalinBolNapasayay babali; mibabalyan.TagKababayan.IloKailian; napamaysa ti ili.EngTownmate, fellow country-men.
kababkababka-bab-ka-babadjTagNakapangalumbaba.EngFor something, especially the heart, to be throbbing.
kabagayka-b`a-gayPuon:bagayptcpTagKatugma.Engsuitable.Der.kabagay-bagay
kabagay-bagayka-b`a-gay-b`a-gayPuon:kabagayptcp1BolMaikalamo' o maipadis nin mabista sayay bagay sayay sakalako et nin bagay bilang say kulor o tabas nin aysing, palda tan ta'gay, butarga tan ta'gay, o raruma et.TagBagay.EngThat which is suited or just right for something.1.1ptcpSomeone or something having significance or consequence or value or worth.Syn clskwinta 1pika'kaan 2
kabagayanka-ba-ga-yanPuon:bagayptcpBolSi sayay bagay manepeg tan maibagay.TagNararapat; nababagay.IloAnyamaken sinnuman nga pakibagayan.EngTo be appropriate for something, fitting or proper, that which is suitable, right.Syn clssumeke'
kabagiska-b`a-gisPuon:*(bagis)nBolSi anak nan ninong o ninang mo o si amigo o amiga mon maong.EngThe relationship of being a son or daughter of a god-parent or of one's best friend.Rel. topibsatan
kabakaska-ba-kasPuon:bakasptcpTagKamukha.IloKaruprupa.EngSimilar appearance or personality.
kabakas-bakaska-ba-kas-ba-kasPuon:bakasptcpTagKahawig.EngResemblance of appearance.Syn clsbilang1 1rupa
kabalika-ba-liPuon:bali2ptcpTagKasambahay; sambahayan.IloKabalay.EngThose people who are within the household.MasskabbaliDer.kabali-balikabalyan
kabali-balika-ba-li-ba-liPuon:kabaliptcp1TagKabahayan.EngA developed or settled area.1.1ptcpunpopulated area.
kabalikasanka-ba-li-k`a-sanPuon:balikasptcpBolKatarusan, pipa'kaan, alaga o pika'kaan nan sayay bagay.TagKabuluhan.IloKabalikasan.EngThe expression of something, its meaning, essence or significance.AntkagkagSyn clskaalagawankakanaan
kabalorka-ba-lorPuon:balorptcpEngequivalent.
kabalyanka-ba-lyanPuon:kabaliptcp1TagPangunahin ng bahay.IloKadackelan nga parti ti balay.EngThose things which belong with the house, furniture, clothing, utensils, horse, cow, not pig, household items.2EngThe living quarters of a house. The principal part of the house, the house proper, sala.Syn clssalas
kabanka-b`ann1BolSiti a sukat nin rwampulo' tan lima nin salop a byas a kustu-kusto ya sa langgutsi. No kilos, a'nem a pulo' a kilos a sukat na.TagKaban.IloKaban.EngDry measure of 75 liters or 25 ganta, about a sack of rice.Syn clssako'RellanggutsiLessalop2BolBara'mon bakas kahon bale' main talak na, tumbukan ya.TagBaul.IloLakasa.EngA lockable wooden box or trunk of any size for holding clothes and other things.Syn clsbaolkahonRelkamudaklusitCmpdnin kinabanDer.ikaban
kabansagka-ban-sagPuon:bansagptcpTagKasabay.IloKagedan.EngA person or thing acting, moving, happening at the same time with someone or something, syncronous.