Browse Bolinao - English

a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

k


kabinitika-bi-ni-tiSpgabineteoffice, cabinetnBolSaray pupangulo nin dipartaminto sa gubyirno; kabinit.TagGabinete.IloKabinete; kabinet.EngCabinet of ministers, department secretaries.councilors.
kabisaka-bi-saSpcabezahead, mind, sourcen1oldBolSi pangulo sa sayay babali sa gubyirno a syay unuren sin tyimpon kukastila'.TagPinuno'.IloPangulo.EngThe headman, chief in the government of a town during Spanish times.2TagKabesa.IloKabisa.EngThe male bird used for breeding.Genbiring2sp. var.kabesaDer.ikabisaSpnFkabisado
kabisadoka-bi-sa-doSpnDkabisaadjBolTanda' nga'min nin sarban tawo. katanda'-tanda' yan maong.TagKilala.IloKabisado; am'ammo nga nalaing.EngTo be familiar or intimate with something.Syn clsdasdas 2magtanda'purbadoumbak 1synmakatanda'
kabisiraka-bi-si-raSpcabeceraHead, The beginning or principal part of something nBolPangulo; saray rway nigmang a timmekre' a pangulo sa anron lamisawan a panganan; no mangan sa anro nin lamisawan saray tumekre' sa kabisira saraytaw a pupangulon tumbuken ran iti sa rigrig a nigmang.TagKabisera; dulo ng mesa.IloKabisa.EngThe leader, or host, the people on opposite ends of a banquet table who give to the quest, in the dance rigudon the people facing each other on the far ends, opposite.Rel. tokapital 1
kabisitaka-bi-si-taPuon:bisitaptcpEngvisitors.
kabiso'ka-bi-s`o'SpcabezónstubbornnBolLingo o abas nin nangyadi' o pigagawa'.TagPagkakamali.IloRiro.EngAn error or flaw in an activity or of ones character.Syn clsabas 2balo'1Rel. todispinsawenDer.magkabiso'
kabistaka-bis-taPuon:bista1ptcpTagKaganda.IloPintas.Engbeauty.Antkaduka'Syn clskaabigDer.kabibistakabistawan
kabistawanka-bis-ta-wanPuon:kabistaptcpBolBakas nin makapaayat tan mami nin mabistan kaingaran sa nakem nin sarban maka'kit.TagKagandahan; ikabubuti; pagka-giliw.IloKinapintas; kinalaing; kina-imnas.EngLoveliness, compliance, gentility, affability, sociability, pleasing personality.AntkakapuyanSyn clskaabigan
kabitka-b`itnobscTagKabit.EngThe one that is connected to, illicit sex partner.Syn clsbabayi 2ikon 1.2ka'yanmamawiri 2Rel. tokilalakiDer.ikabitkikabit-kabitpakakabitpakikabit-kabit
kabitika-bi-tiSpcaveteto dignoldBolKunkrito nin padir a ipalibed pigaw kai basta maluob.TagKabiti.IloKabiti.EngConcrete wall, concrete defense made of stone & cement.Der.kabityenmakabitimangabiti
kabitogka-bi-t`ognrareBolSaya yaytin kuna' a alaki a tyan na ket madidintek a ulo ra tan anroy marukmok na; ambo' yan mataway a kunaen.TagIsang uri ng isda.EngA fish with a black stripe across its body. When someone comes near it burrows itself in the sand.
kabityenka-bit-yɘnPuon:kabitivorareBolPitata'lenen a bato sa mauksoy tan mabistan pakaita'po tan matu'rir nin datig angga sa main pa'deng.TagKabithin.IloKabityen.EngTo lay or stack stones one after another in a more or less orderly way such as in making a wall.Syn clspadilenActmangabiti
kablagkab-l`agncollBolBagay a nayugo' o nikakasawanta' sa pagtrabahwan, dadalanan o kami'nan.TagMagulo.IloNaburandis.EngThe clutter that accumulates in an area.Syn clsdaluognisisiwaklatDer.ikablag
kablik`ab-liSpcablecommunication cablenBolWayr o brunsi nin mangawit kuryinti nin makubpal a lupis o makubpal nin alamri nin mangawit byat.TagKable.IloKabli.EngAn electrical cable or weight bearing cable or thick rope made of plant fibers.Syn clswayrsp. var.kable
kablitkab-l`itnBolParti nan sayay bagay bilang sa palsot, pana', swits o raruma et, a pidten yan mangibulos konan bala o tadem, o mamaandar o mangrep sa bilang wadi' tyo'.TagGatilyo.IloKablit.EngThe trigger or switch, a small device that releases something and so sets off a mechanism or reaction.whkakablitanDer.kablitenkakablitanmangablitpinakakablit
kablitenkab-li-t`ɘnPuon:kablitvoBolKimey a mangudit nin sayay bagay o mamdit a bilang palsot o pana' ta pigaw gumulos a bala o tadem.TagKalabitin.IloKalbiten. EngTo trigger something by touching or tapping or releasing.Syn clskerengenRel. tomagsalbapalsutenActmangablit
kablyankab-lyanPuon:bilyanptcpBolSay kaungan nan tawo; say maong a pitatawo.TagPersonalidad; katauhan.IloPersonalidad; kinatao.EngA persons dignity, personality of a person.Syn clskaalagawankaimpurtantiwanRel. topakikalamo'
kabok`a-bonBolSi opiyal a ayupa' dyan Sarhento.TagKabo.IloKabo.EngCorporal, the lowest non-commissioned officer in an army.
kabogk`a-bognBolDeket nin gemgem sa gurot o kerep nan sayay tawo.TagSuntok.IloDanug.EngThump,the sound and action of striking someone on the back or chest.syntasoDer.ikabogkabug-kabugenkabugen
kaboska-bosnrareTagKapos; kulang.EngOne who is lacking.Der.kumabosmakabos
kabotk`a-botnoccBolMaimpis a makulaney nin namarkot nin laman sa parti nin lalaman o naisa'le-sa'le' sa laman.TagLitid.IloLitid.EngMuscle membrane, a soft pliable layer that wraps the muscles of an animal.Syn clskulapotepimysium
kabrak`ab-raSpcabragoat, girl, tricknOccuBolInmanron pasak a bira'mon main sara na sa parpar ket madali yan ipanulnot nin naipasak.TagKabra.IloKabra.EngA wrecking bar or nail puller.synkalwit
kabronkab-r`onSpcabrohe-goat, billy goat, small childnanmlBolKalakyan a kanding.TagKabron.IloKabron.EngAdult male goat.Syn clsbulugenRel. totakal
kabsatankab-sa-t`anvlBolMapaidap nin minawa a bilang mabulsot anay inanawa kapada no mangkamati yay tawo o nateblenan ya o nasalabanan yay bukraw na.TagKapusin ng hininga.IloMaang-angsan.EngDeath throes, to experience gasping and difficulty of breathing like one who is struggling between life & death or is suffering an asthma attack.Syn clsmatiRel. toma'pusan 2Atl. is mangkabsatanDer.mabsatan
kabtangankab-ta-ŋanPuon:butangptcpBolPagkaikon nan sayay tawo sa naibi a para butang na.TagBahagi; parti; kayarian; pangangari'.IloSanikua; Apag; bagi; parti; sanikwa; kukua.EngA granted portion of something which is under the care of a person.