Browse Bolinao - English

a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

k


kabtekk`ab-tɘknBolLima ra a tan'ay sa kabtek.TagLimang bigkis na palay.IloBattek.EngFive katan'ay. This is used for counting and determining the size of the harvest.Rel. tobaarping'eyRelkaping'eykapungokatan'ayDer.nakabteksakabtek
kabubuka' burakka-bu-bu-ka' bu-rakCmpd. ofburakkabuka'phrTagBumubukadkad.IloKasabsabong.Engblossom.Syn clskabubusyag
kabubuklaska-bu-b`uk-lasPuon:buklasptcpBolUdas nin buklas tuloy o kayadi' nin parbangon.TagKaaga-aga.IloBigbigat.EngEarly morning, sunrise.AntpatpaaponSyn clskapibuklasRelparbangon
kabubungaka-bu-bu-ŋaPuon:bungaptcpTagKakabunga.IloAgbungbunga.Engfruit harvesting.
kabubusyagka-bu-bus-yagPuon:busyagptcpBolGumurak a kayadi' ra nibusyag tamo'.TagNamumulaklak; pamumulaklak.IloAgsabsabong.EngThe blossoming, normally of flowersSyn clskabubuka' burak
kabug-kabugenka-bug-ka-bu-gɘnPuon:kabugenvoTagKabugin.IloKabkabugen.EngTo beat the back or chest repeatedly.Atl. is mangkabug-kabugen
kabugenka-bu-gɘnPuon:kabogvoTagKabugin.EngTo strike a person on the back or chest.Der.kabug-kabugen
kabuka'ka-bu-k`a'Puon:buka'ptcpBolKayadi' tamo' maong nin niabri a sayay bagay.EngFor something to have just folded open.Syn clsmiabriCmpdkabubuka' burak
kabuklasanka-buk-la-sanPuon:buklasptcp1TagBolSin buklas ana.TagKinaumagahan.IloKabigatan na.EngDuring the morning period.2Engfollowing morning.Perf.kinabuklasan
kabukudanka-bu-ku-danPuon:bukudanptcpTagMakasarili.IloMaymaysa na.EngThe characteristic of being self-centered and living only for oneself.
kabulaanka-bu-la-'anPuon:bula'ptcpBolPangibarita' nin ambo' nin tutuo.TagKasinungalingan.IloUlbod; kina-ulbod.EngFalsehood.
kabulangka-bu-laŋPuon:bulangnEngThe opposing cock in a cockfight.
kabunlalakawka-bun-la-l`a-kawnBolItya sa langit a nagsikabarang a kulor na no adapen o mayadi' a rapeg.TagBahaghari.IloBul-lalayaw.EngRainbow.Der.kumabunlalakaw
kabuno'ka-bu-no'Puon:*(buno')ptcpoldrareBolSi kagura' nan sayay tawo; Si tawo nin ambo' yan gusto; Si tawon kai na rabay sayay tawo.TagKalaban; kaaway; kabuno.IloKabusor; kalaban; kaapa; kagura'.EngEnemy or foe, there is a deep hatred within and there is no reconciliation.Antamistadpimpal
kabuntatala'ka-bun-ta-t`a-la'nBolSi bituen a lumiwa' tan sangkapalawayan itaw sa baytan no parbangon.TagTala sa umaga.IloPalpal-latok.EngThe eastern morning star.Syn clsbituen
kabuntuganka-bun-tu-g`anPuon:buntogptcpTagKabagalan.IloNabuntog.Engsluggishness.
kaburyawanka-bur-ya-w`anptcpBolKata'wayan; kaaway.TagKabulyawan; kasigawan.IloKalaawan.EngThe partner whom someone is shouting at.Syn clskaawaykata'wayan
kabutlayanka-but-la-y`anPuon:butlayptcpBolSi sangkasintrwan nin lugar o parti nan sayay bagay o nan tyimpo.TagKalagitnaan.IloKatingngaan.EngAt the middlemost part of something.Syn clsbusel 1sangkasintrwan
kabuyawka-b`u-yawnBolBungan kayo a bara'mon bakas nin lukban bale' daite' ya nin ipangalsem tamo' a sabaw na tan pespesan para kuna'.TagKabuyaw.IloKabugaw.EngKaffir lime, a sour citrus fruit that is a bit bigger than kalamansi', green, and shaped internally like pomelo and is used in making bagoong. Syn clsdalayapCitrus hystrix
kabwatbwatka-bwat-bw`atintrjrareBolKapingmatan lamang si ipa'ka' syay mangyadi' a lamang. kasita-sita nin lamang.TagSa katapusan; sa wakas.IloNasarakan met laeng nga isu; pagam'amwan met laeng.EngFinally what was suspected came out to be true, the suspicion was true.
kabyayanka-bya-yanPuon:kabibyayptcpTagKabuhayan.IloPanagkitkitaen.EngLiving place, source of income, livelihood.Der.pakabyayan
kadak`a-daadjBolBarang sa sayay tawo, udas, awro o parso.TagBawat.IloTunggal.EngSomething per each item.Syn clsbarang 3sindotepe'
kada-kadayemka-da-ka-da-yɘmPuon:kadayemnTagIsang uri ng tutubi na maliit kesa sa normal.EngA dragonfly that has a very slender long body and so looks like a needle.Syn clstenek
kada-kadaymenka-da-ka-day-mɘnPuon:kadayemvoBolMagate' a kaingaran bana' sa amot a bara'mon mansurut-suruten.TagMaalinsanganan.IloPuduten.EngA feeling of being pricked from heat as though with needles when sweating.AntmangigyanSyn clsmagate'suruten
kadaananka-da-'`a-nanIokadaananptcpBolPiugali' tan pigagawa' nin na'teng ana tan ambo' anan uso.TagMakaluma.IloKadaanan.EngTraditional in style or custom.Syn clsantigoma'ran