Browse Bolinao - English

l


lalanBolMaika'nem a nuta a mangibwat sa sangkayupaan a do.TagIkaanim na nota sa musika magmula sa do.IloMaikanem nga nota ti musika nga irugi idyay ababa na do.EngSixth note up from do in the major musical scale.
la'gitla'-g`itadjBolLuta' a mabugay tan magasal tan kai gapo tumupa' mataman rumapeg yan maksaw.TagLupang buhaghag.IloLagit.EngSoil that is sandy and infertile.
la'la'toyl`a'-la'-t`oyadjrareTagMahina.EngTo be drooping or sluggish and lacking energy.Syn clslakuy-lakoy 1lampayotlupoymalupoy
la'pakenla'-pa-kɘnPuon:*(la'pak)voTagHati-hatiin.EngTo slaughter an animal.Syn clspangmamati
la'posla'-p`osn1BolPakaiyadi' nan sayay bagay o gawa'.TagWakas.IloPagtinggaan.EngThe completion of something, tied up the loose ends.2BolSi pangiyadi' konan linya nin mansarawen bilang wadi' apay, bag, gagaban tan raruma et.TagHangganan.IloLippas.EngThe finishing of one complete row of weaving.Der.ila'posla'pusanla'pusanmangla'pos
la'pusanla'-pu-sanPerf.lina'pusanActmangla'posPuon:la'posvlBolByan ana nin anggawan.TagTapusin.IloLippasen.EngPut an end or the finishing touches on something.Syn clsanggawan 1manganggamayadi' 1pika'kaan 1Der.kala'pusan
la'wanla'-w`anPerf.lina'wannBolKal'ot a gawa' sa pinon rubir o naylon o sinaran pangipukukan a ipa'leg nin makakalap manok, manuk-manok tan raruma et no matukduan o madaragos raya.TagSilo.IloAganop.EngA snare, a thin cord with a slip knot or a net for snaring birds and monitor lizards.RelkurbongsiklongGenipamukokDer.la'wanenla'wanenmaila'wanmala'wanmangila'wanmangla'wanmapala'wananmila'wan
la'wanenla'-wa-n`ɘnActmangla'wanPuon:la'wanvo1BolDakpen a ayep usar a nipa'leg nin la'wan.TagBitagin.IloLa-wanen.EngTo snare something.Rel. tomangaso2figBolImatunan yan maong sa kimey o reng'en yan maong sa ibarita' na a sayay tawon pigaw nin madakep ya yupa' sa sayti sa abas o kasalanan a gawa' na.TagHulihin.IloLawanen.EngTo catch someone in their words or actions so as to be able to condemn them for it.
la'yal`a'-yanBolMula a say bulong namaanro nin bilang bulong kawayan tan say yamot alalaki nin mag'in laman nin nagsikabarang a kurti ket usaren ti nin rikado a mamaagas tan mamabanglo nin linuto' tan ipanambar irab-irab..TagLuya.IloLaya.EngThe ginger plant with roots used as a hot, fragrant kitchen spice and in folk medicine.synsalabatZingiber officinale
lababla-babnTagMayabang.Engarrogance.Syn clsmiampu-ampogDer.mampilabab-labab
lababola-b`a-boSplavabowashbasin, restroomnBolLugar sa bali nin itaw a gripo o piranuman tan panguyasan nin nagsikabarang.TagLababo.IloLababo.EngThe wash area in the house with a faucet where things are cleaned.
labahasla-ba-hasSpnavajaclasp knife, tusknBolMatadem yaati nin usaren nin ipanglat barbas.TagLabaha; labasa; pang-ahit.IloLabahas.EngRazor, tool with a sharp blade to shave with.Syn clsipamarbasipangahitipangahitipangiskis
labahitala-ba-hi-taSplavahitanBolLansita a ginwa' sa Batangas.TagLabahita.IloLabahita.EngStraight razor. A knife that can be closed and its blade hidden.Rel. tolansita
labanl`a-bannBolPiaaway o pikukuntra nin tutawo o grupo a say gagara ket madaeg yay kakuntra.TagPaglalaban.IloLaban.EngA fight, usually in a public setting and between groups.RelkuntrawenSpecawaypurpyaGenguloDer.ilabankalabankilabanlaban-labanlabananlumabanmakalabanmilabanpilaban
laban-labanla-ban-la-banPuon:labannTagLumaban.EngConstant fights.
labananla-b`a-nanPerf.linabananPuon:labanvlBolKuntrawen o risistyan yay sayay tawo o bagay yupa' sa pangusar nin pwirsa, armas o rason.TagLabanan.IloLabanan.EngTo oppose or fight against someone or thing, physically or verbally.AntayunanSyn clskuntrawenDer.malabananpakailabanan
labangla-baŋnBolUayep a rwa udino tulo a kulor ran katat ra.TagMagkalahok.IloLabang a kolor.EngAnimals whose skin is of two or three or more irregular colored spots.Syn clsbaklayburikDer.lalabangan2mapalabang
labasl`a-basadv1BolSa rubari' nan sayay lugar o mayadi' yaynay udas nan sayay pangyayadi'.TagLampas.IloLabas.EngBeyond or past a place, time or event.2BolMasurok o subra sa matkap o sa matkap nin sukat nin ka'baw, kaanrwan tan raruma et.TagSobra; lampas; higit.IloSubra; surok.EngTo over do something or do in excess of a norm.Syn clssubraDer.kalabaslabasanlabasenlumabasmakalabasmamalabasmapalabasmilabasnipanglabaspalabasenpalabasen
labasanla-b`a-sanPerf.linabasanPuon:labasvlBolDalanan nin kai tumgen a sayay bagay, lugar, tan raruma et no mamunta sa keen.TagDaanan.IloLabasan.EngPass by somewhere without stopping.Syn clsluktawanDer.lalabasanmalabasanmapalabasanpamalabasan
labasenla-ba-sɘnPuon:labasvoTagLumabis.EngTo over do.
labatibal`a-ba-t`i-baSplavativa enema, nuisancenTagGamit panglinis ng buong katawan.EngAn enema, a body flush.Der.labatibawen
labegla-b`ɘgnBolSay nilawok nin kaingaran nin mali'mo tan masalak no main nin gaw'en a umadap sa abaw nin tawo.TagKaba.IloNerbiyos.EngNervousness to do something in front of people, stage-fright.Syn clssalakDer.malabeg
labenglabengla-b`ɘŋ-l`a-bɘŋnBolMabyay yayti sa taaw nin say lalaman na kurtin payong o kampana', ranuk-ranok nin malumo tan bara'mon gulaman nin malino tan main nin annented nin gamay na.TagDikya.IloLabenglabeng.EngA light brown to creamy colored jellyfish that may grow to 12-18 inches with a body made up largely of a jellylike substance and is shaped like an umbrella with short, about 4 inches long, non-dangerous tentacles.Syn clsbukyaCatostylus mosaicus
labeyla-b`ɘynBolPangluluto' nin sayay bagay sa abaw nin mansumbo nin ranom.TagLaga.IloAnger.EngThe act of boiling to prepare food.GensuboDer.ilabeylinabeymalabeymanglabey
labila-b`inoldBolAdanin kaingaran para sa kapadan tawo nin awit a pangrispito, a main nin kaingaran nin pibubsatan.TagPagmamahal.IloPammateg.EngThe feelings of affection felt for another, brotherhood.Der.labyenlabyenmalabimanglabimilalabyanpilalabyan