Browse Bolinao - English

p


pa2panBolTawag ran ua'nak sa tatay a udino Papang ra.IloPapa.EngA term of address to one's father.
pa1papart1collBolIkumpirma sa ibarita' na udino sa wana.TagMagpatibay, Ikumpirma.EngA request to accept or affirm an action as reality when used with the completed aspect or situation or when used with a confirmation marking particle such as gapo or ana when there may have been a doubt by someone that something was done or should be done thus refuting the negative or doubtful statement or thought of someone.Syn clsana 1puod2collBolPangibarita' sa sayay ipagawa'; kidawat.TagAko pa; siya pa ang bigyan mo.IloSyak pay; isu pay; ikkam.EngWhen the verb is in the non-completed aspect, this word is used with some doubt in the mind of the speaker as to the response to a situation so it is at times used to request something to be done, or to ask for something to be given out of pity or servitude.Syn clskadi' 2para23collBolSay rabay mangyadi' kumon nin iyinum'ay.TagSana.IloMan.EngA wish that it were so but confirming that it is not the case. Especially when used with the addition particle et.CmpdpalayisapaDer.mapa2
pa-pa-??? > vdBolAburuyan nin mangyadi' o gaw'en.EngFor something to bring about a new state, to let or have done.synmangyadi' 1Der.mama-
pa'bengenpa'-bɘ-ŋɘnPuon:ebengvacTagPapayatin.IloPacuttungen.EngTo anything that makes a person look thin in body.
pa'borp`a'-bornBolAniman a bagay nin natural o kimikal nin ilawok sa luta' nin mamadali' nin mamatubo', mamaalaki tan mamabungan alalaki tan gulpi sa mula.TagPataba, Guano.EngFertilizer, either chemical or natural.Syn clsgwanwenpataba'
pa'dampa'-d`amPuon:adamvacBolSay pable', nipautang o nipausar.TagPahiram.IloBulod.EngTo lend something.Syn clspable'pautanganDer.ipa'dammama'dampa'daman
pa'damanpa'-da-manPerf.pina'damanPuon:pa'damvaccollBolMami nin magwa' nin usaren yapo' bale' isubli' lamang.TagPahiramin.IloPabulodan.EngTo lend, to let another have the use for a period of time.Syn clspableanpautangan
pa'dengp`a'-dɘŋMasspupa'dengPuon:edeng1vacBolIpusisyon yay sayay bagay o tawo nin say mapteg a nikapa'nat.TagPatayo.IloPatader.EngTo have someone or something placed in an upright position.2nBolBubagay a ginawa' nin tutawo nin miduman sa bali, taytay, dalan o raruma et; animan a nipa'deng ran karpintiro a main pakausaran.TagGusali'; patayo'.IloPatakder.EngA construction, building or an erected structure.Membalagbag 1dudungawanSyn clsidipisyoSpecbali2 1intabladoGristrakturaDer.ipa'dengmama'dengmamapa'dengmapa'dengnikapa'dengpa'denganpa'dengen
pa'denganpa'-dɘ-ŋanAtc. is mampa'denganPuon:pa'dengvacfmlBolGaw'an nin bagay nin naka'deng ya li' udino main ya li'.TagPagtatayuan; tayuan.IloPataderen.EngTo build or construct something on a certain location.AntbagbagenDer.ipapa'denganpama'dengan
pa'dengenpa'-dɘ-ŋɘnPerf.pina'dengPuon:pa'dengvacTagPatayuin; tulungang; tumayo'; itayo.IloPatadaren.EngTo have someone or thing stand up.
pa'getpa'-gɘtPuon:egetvacTagTibay.EngStrengthen, make durable.Der.mama'getmapa'getpa'getanpa'geten
pa'getanpa'-gɘ-tanPerf.pina'getanPuon:pa'getvlTagPinatibay.EngTo ratify or confirm something and make it sure.
pa'getenpa'-gɘ-t`ɘnPerf.pina'getPuon:pa'getvac1BolLamu'nan a gesen nan sayay bagay ta pigaw kai ya madali' matumba o masida'.TagPatibayin; pagtibayin.IloPapigsaen.EngTo strengthen something.Syn clspagsenen2fmlBolKumpirmawen tan mipariho sa nipagketan.TagKumpirma. Pagtibayen.IloKumpirmaen.EngTo confirm or ratify an action.
pa'ka'pa'-ka'Spch var.pakka'n1TagEstima.IloPagarup.EngAn estimation of an event or person. presumption, conjecture, opinion, guess.Antaktwal 12TagHinala.Engsuspicion or imputation.Der.ipa'ka'1pama'kaanpipa'kaan
pa'kitp`a'-kitPerf.pina'kitPuon:kikitvac1BolIpadar a kadiryan sa pangngikit nan sayay tawo o tutawo.TagPatingin sa duktor.IloAgpakita; agpaduktor.EngTo disclose something to someone or have someone or something examined.AntumadiSyn clspaduktor2BolPaipadar o paipatnag yay sayay tawo ta pigaw nin maasikaso o masita ya.TagPakita.IloIpakita.EngTo show something so as to be noticed.Antadyan 1Syn clspasirayoDer.ipa'kitmama'kitpa'kitan
pa'kitanp`a'-ki-tanPuon:pa'kitvacfmlBolPangiliwa' nin animan pinggat ma'kit naya.TagPakitaan. Ipakita.IloPakitaan.EngTo show something to someone.Syn clspaliwaen
pa'legpa'-lɘgncollBolIsadya' a karukod sa taaw konran kuna'.TagMaghagis ng lambat; ihagis ang lambat.IloIpakat ti eket; itinnag ti eket.EngThe placement of nets and snares for catching fish, birds or animals.Syn clspakatDer.ipa'legmama'leg
pa'lekpa'-l`ɘkSpch var.ampa'lekAtc. is ampa'lekmampa'lekPuon:elekvaEngTo fall asleep.Der.pa'lekanid.aysing pa'lek
pa'lekanpa'-lɘ-kanPuon:pa'lekncollBolLugar nin elekan.TagTulugan.IloPagturugan.EngThe sleeping area.
pa'lemp`a'-lɘmadj1BolSay prutas a maata' nin niyator ta pigaw lumuto'.TagPahinog.IloPalu-om.EngFor fruit to be ripened in storage, usually in a box.Syn clsator2figBolSakit nakem anan na'teng a man'iyatur-ator.Der.ipa'lemmama'lemmipa'leman
pa'minenpa'-mi-nɘnPuon:ma'minvorareEngTo have something placed in a container.
pa'motpa'-m`otPuon:amotvacBolSay marangrang nin umamot.TagPainit.IloIpapudot.EngTo heat something up.Antparay'epen 1Syn clsmarangrangpairangrangDer.ipa'motmama'motmapa'motmipa'motpa'muten
pa'mutenpa'-mu-tɘnPerf.pina'motPuon:pa'motvaccollBolMangwa' nin animan nin amot pinggat umamot yay sayay bagay, tawo o ayep.TagUminit; painitin.Ilopumudot; bumara; papuduten; pabaraen.EngTo make something become hot.Antparay'epen 1Syn clspairangrangan
pa'na-pa'natenpa'-na-pa'-na-tɘnPuon:pa'natenvoTagUnat-unatin.IloUn-na-un naten.EngTo stretch something flat.
pa'natpa'-n`atPuon:unatvaccollBolSayay bagay a anro mangibwat sa puon natnaten yan irate' sa anggawan nan pakababa' na.TagUnat.IloUnnat.EngStretch or pull something out flat.Antdumalu-daluyongerenikerker 2kayetketlulonpikluenpiligisanDer.ipa'natmakapa'natmama'natmapa'natnikapa'natpa'naten