Browse Bolinao - English

a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

r


raraprBolUsaren yayti no itudo' saray abaw a tutawo.TagNila.IloDa.EngThey, them or their, grammatically possessive or non-focused base form.Cmpdkonrarasararatamori
ra'pogra'-pognBolIbaya nin kuna' kamuti tan raruma et nin itukdo' yay man'ibaya konan baya' o ika' ya sa ma'mot nin abunsyang.TagInihaw.IloTuno.EngThe act of roasting by placing the food directly on the embers.Syn clsibayaDer.ira'pogmangra'pogra'pugen
ra'pugenra'-pu-g`ɘnPuon:ra'pogvoBolLutuen sa baya a kanen tan raruman rabay nin lutuen.TagIihaw.IloAgtuno.EngTo roast something such as fish or cassava, not meat, directly in the coals of a fire.Syn clsmamayapugpugan 1Actmangra'pogPerf.rina'pog
ra'ra'ra'-r`a'nBolLaman sa yupa' nin ba'ba' a kadubli nan ba'ba' no mataba'.TagLambi.IloKadoble ti timid.EngJowl or double chin, the fleshy part under the jaw.whba'ba'Der.ira'ra'mangra'ra'ra'raen
ra'raenra'-ra-'ɘnPuon:ra'ra'voBolGawa' ran ayep nin miduman ran dildilan a ranom no minom sara bilang wadi' aso, pusa tan raruma et.TagLaklakin.EngTo lap up something with the tongue.Atl. is manra'raen
rabakanra-ba-kanPuon:*(rabak)vlBolPangmamati ran mananakaw nin uayep sa tatalon.TagMangangatay sa kagubatan.IloAgtaktakaw ken mangpatay ti animal iti bakir.EngCattle and carabao rustling and subsequent butchering in an out of the way place.ActmangrabakPerf.rinabakanDer.rinabak-rabakan
rabanosra-ba-n`osSprabanosradishnBolSayan klasi nin kayo tan prutas nin ma'kit sa ma'mot nin lugar. Say kulor nin prutas ket birdi-birdyan no maluto' ana tan say kulor nin laman ket maputi' nin main mangisit nin bubikoy.TagGuyabano.IloGuyabano.EngGuyabano, a tropical fruit and tree with a yellow green fruit covered with soft spikes. The flesh is white in color with black seeds.Annona muricataSpch var.rumando
rabayra-b`aymodBolMain apes o pakagusto konan sayay bagay, tawo o ayep.TagGusto.IloKayat.EngWanting or liking something.Antgura'Syn clsgustointrisadokursunadamag'aspirantimagkaintrisadopaburitopanggepRel. toapespili'Intsrabay-rabayDer.karabayanmangrabaymarabaypakarabayrabayenrabayenrumabayid.rabay nan ibarita'
rabay nan ibarita'ra-bay nan 'i-ba-ri-ta'id. ofrabayphrfigTagIbig sabihin.IloKayat na ibaga.EngThe meaning is, it wants to say.
rabay nan saritaenra-bay nan sa-ri-ta-'ɘnid. ofsaritaenphrTagIbig sabihin.IloKayat na sa'wen.EngThe meaning of something.
rabayenra-ba-y`ɘnPuon:rabayvocollBolApesen o magustwan a animan bagay, tawo o ayep.TagGustuhin.IloKayaten.EngTo want or long for something.Syn clsaduenapesengustwankursunadawenpilienActmangrabayPerf.rinabayDer.parabayen
rabe'ra-bɘ'nBolPananarita' nin nagsikabarang a duka' a sarita'.TagPagsasalita nang masama tungkol sa ibang tao.IloPanagsasao iti dakes a maibusor iti kapada nga tao.EngToo much talking, unnecessary talk or conversations.Der.marabe'
rabisr`a-bisEgrabiesnBolSay bayros tan grabin sakit nin makasamal nin bira'mon dita' a ibat sa lawaw nin aso tan raruman ayep ket maikwa no makayat o manguramos raka.TagRabis.EngThe disease of rabies which is passed on through the saliva of a bite.Syn clsbagel 1
rabnotrab-n`otnBolPannutdot nin mipipi'sa tan mapirsa sa bagay nin tinmubo' o main nin yamot.TagSabunot.IloPungot.EngYank, a forceful pull of a plant or hair.Der.marabnotrabnuten
rabnutenrab-nu-tɘnPuon:rabnotnBolGa'getan tan guruyen yan bigra' a sayay bagay sa gamet mo.TagLabnutin.EngTo grab and forcefully yank something from someplace (weeds, bag by a thief).Syn clsgunuten 1Rel. torabsot
rabongra-b`oŋnBolBa'yon tubo' a puon kawayan a lumiwa' no tyimpon rapeg.TagLabong.IloRabong.EngBamboo shoots.
rabotr`a-botnBolDidikot a tumubo' tan kumayam anggan makubpal a no tuma'gay anan tuloy magawa' nin usaren para ipangatep bali o animan a atepan.TagDamo.IloRuot.EngA generic word for grass, specifically cogon grass.Specbarisangabuyboy 1Der.rarabot
rabsawrab-s`awadjBolSi sayay likido bilang sa ranom ket ambo' yan mapalet o nalabas a ka'bwan nin ranom o sabaw bilang wadi' sayay luto' bilang sa linugaw, tinambu-tambong tan raruma et.TagLabnaw.IloLasaw.EngFor a liquid to be dilute or lacking in the expected fullness of ingredients.AntpaletDer.marabsaw
rabsotrab-sotnTagAgaw.EngThe act of grabbing and removing by force.Syn clssampatRelrabnutenDer.mangrabsotrabsutenrabsuten
rabsutenrab-su-tɘnPuon:rabsotvoBolBigra' a pangalap nan sayay tawo konan man-ga'getan nan sayay tawo.TagBiglang agawin; hablutin.IloRabnuten.EngTo snatch or grab something away by force.Syn clssamsamenActmangrabsot
rabya-rabyangenra-bya-ra-bya-ŋɘn Puon:rabyangenvoBolNapilit a nikabisang nan animan bilang wadi' naisungat yay aysing ket nabisang yan alaki.TagPinunit.EngTo tear something such as skin, clothing or roofing forcefully, generally done in anger but could be by snagging clothing.Lesbisang-bisangenPerf.rinabya-rabyang
rabyangrab-y`aŋnBolBisang nin alaki nangibwat sa nikaguroy o mapwirsan nipamisang o nikabagbag nin tayi' nin sayay abel o gawa' sa abel o raruma et.TagPunit.IloPigis.EngA large rip in something, usually cloth and especially down a seam.LesbisangDer.marabyangrabyangen
rabyangenrab-ya-ŋ`ɘn Puon:rabyangvoBolMapwirsa nin bisangen yay sayay bagay bilang wadi' abel, apay, seket, uli tan raruma et.TagPunitin.IloGay-aben.EngTo forcefully and roughly rip something ruining it.Syn clsgirayenLesbisangenPerf.rinabyangDer.rabya-rabyangen
radisra-disEgradishnBolDaite' nin masarangsang a laman yamut a magawa' ilawok sa salad.TagLabanos; radis.IloRadis.EngRadish, a small crisp root used as a relish.
radradrad-r`adnBolAbababo tan anununro nin sugat a anggan katat tamo'.TagGasgas.IloRadrad.EngA skin surface scrape or wound caused by something rough or sharp.Syn clsgasgasmagu'radru'gasDer.iradradmaradrad