Browse Bolinao - English

a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y

s


sasapposBolUsaren ya sarita' nin "sa" nin mangitudo' nin lugar o diriksyon nan kimey.TagSa.IloIdiay.EngA significant supporting item for the related action or item.Syn clskoniRelkon-Cmpdparaspas
sa lugarsa lu-garid. oflugarphrTagSa ayos; sa lugar.IloSimpa.Engin order.Syn clsbagay 2
sa sain udetsa sa-'in 'u-dɘtid. ofedetphrBolBana konan siin.TagKung ganon.IloNo kasta ngarud.EngIn that case then, for that reason.Syn clsbana'kanya'
sa'bitsa'-b`itnBolAniman nin bagay a nakakatin.TagSabit.IloSab-it.EngHangings such as pictures or decorations on hook on a wall.Syn clskatinRel. tosukbitDer.isa'bitmana'bitmisa'bitsa'bitan
sa'bitansa'-b`i-tanPuon:sa'bitvlBolMangisungat nin sayay bagay sa sasa'bitan.TagSabitan.IloSab-itan.EngTo hang something someplace.Syn clsisungatkatinanActmana'bitDer.sasa'bitan
sa'laysa'-l`aynBolBagay a isalapday ya sa nidmang nin abaya a nasakop yay teen.TagSaklay.IloPanuelo.EngSomething that is worn around the neck, such as a neck scarf or towel.Der.isa'laymisa'lay
sa'leansa'-lɘ-'anPuon:*(sa'le')vlBolMangisu'pek o mangika' sa pisa'lan.EngTo insert something between things.Actmana'le'
sa'melsa'-mɘlnBolSubo'; kanen nin iksakto tamo' sa bebey.TagSubo.IloSubo.EngA portion of food enough to fill the mouth.Syn clssi'ngalsubo'1Der.isa'melmakasa'melmana'melnikasuma'melsumamel
sa'pangs`a'-paŋnBolSi ma'kan nin nilabey o nipasbo.TagSaing.IloSaang.EngA food that is boiled.Syn clsilabeyipasboDer.isa'pangmakasa'pangmana'pangmasa'pangsina'pang
sa'sasa'-saPuon:sayaadv1BolBarang saya.TagTig-isa.IloSag-gaysa.EngSomething done in a distributed action, each taking a separate part.2BolMisusunor o saya-saya nin mangyadi' o gaw'en a sayay bagay o animan.TagIsa-isa.IloSaggaysa.EngFor something to be done individually one after another.Syn clsmidadandanmisusunor 1mitataguna'mitutumboksaya-saya 21+sa'sa-sa'saDer.panusa'sasusa'sawen
sa'wetsa'-wɘtnBolAnron panananglap nin inanawa tan tawagen a ngaran nan Catawan; anron inanawa tan kadadawat tulong sa Dios.TagBuntong-hininga.IloAgsinnaay.EngA sigh.Der.suma'wet
saasa-'anBolMadidintek nin batag a timmubo' sa puon.TagUsbong ng saging.IloSagibsib.EngBanana shoots that are just sprouting.
saadsa-'`adIosaadstatus, condition, position, situation, ranknrareTagKatungkulan.IloSaad.EngA position that is bestowed on someone.Syn clspusisyon 2Der.isaadmisaad
sabasa-banBolKlasi nin batag nin say bakas na ket annented nin malilimpek tan nidadani a bunga, say puon nan siti ket ata'gay tan alalaki.TagSaba.IloSaba.EngA variety of a tall banana stalk having short, plump, yellow green bananas with a thick peeling and is almost the same as the urimos but the bunch is not joined together and is cooked in sugar to make a sweet dessert.Syn clsurimosGenbatag
saba'sa-ba'nBolMababa' nin yadien o trabawen a nagsikabarang nin gawa'.TagMakayang ubusin.IloSaba.EngThe capacity to organize and carry things to completion before the depletion of that capacity.Syn clsmababa'Der.ikasba'kasabaanmasaba'sabaen
SabadoSa-ba-d`oSpsábadoSaturdayn propBolIka'nem a awro mangibwat sa Lunes o sunor a awro konan Birnis.TagSabado.IloSabado.EngSaturday.
sabaensa-ba-'ɘnPuon:saba'voTagKayanin.IloIcarigatan.EngExhaust the supply of something.Syn clsupusen
sabangansa-ba-ŋannoldBolSay nigmang a bubuyangin sa nigmang rubari' nan ilog a ibat sa taaw.TagTabing ilog.IloIgid ti karayan.EngThe area on either side of a river opening into the ocean that is usually sandy.Der.kasabangnan
sabarsa-barnBolBagay a naisalaban sa dalan uno animan a makapaed.TagHarang.IloMakateped.EngAn object that blocks the way, anything or anyone that interferes.Syn clspaedpaedsalabanDer.isabarmakasabar
sabatensa-ba-tɘnPuon:*(sabat)voBolSanaen a sayay tawo o pinarsa sa sayay lugar.EngTo converge together.Syn clssanaenActmanabatPerf.sinabat
sabawsa-b`awn1BolSay ranom a nipangluto' bilang wadi' nin pising, tinambutambong tan raruma et nin luto' nin ranuman.TagSabaw.IloDiggo.EngCooked soup or broth.Syn clskaldoRel. todaangeyepen2BolLikidon parti nan ma'kan bilang wadi' prutas.TagKatas.IloTubbog.EngUncooked juices from fruit or other sources.Der.sinabawan
sabaw susosa-baw su-soCmpd. ofsusophrTagSabaw ng suso.IloUbbog suso.EngBreast milk.
sabetsa-b`ɘtn1BolTawag sa sayay bagay o ngaran.TagBansag.IloTuding.EngAn identification or designation of something.Syn clstawag 12BolUbat sa pasabet.TagSagot.IloSungbat.EngThe solution or identification of something like in a riddle r puzzle.Syn clsubatDer.manabetpasabetsabtan
sabilasa-bi-lan1BolSayay klasi nin tanaman a say bulong na anunro. Main karga nin mapalet sa rarem ket sayti ipunas sa ulo ket tumubo a sabot.TagSabila; dilang buwaya.IloDilang buaya.EngAloe plant with long stems, fleshy mucilaginous leaves the juice of which mixed with gugo to prevent falling of hair and cure baldness.Aloe arbadensis; Aloe vera2BolTanaman a mamatubo' sabot. tambar mangurot sabot.TagSabila.IloSabila.EngAloe Vera, a cactus plant used as medicine to make hair grow.
sablaysab-laynrareBolAnron makulaney a iyambak a ipasablay sa gurot udino taman adtin parti nan lalaman konan tawon dusawen.TagSapok; suntok; dagok; bigwas; sablay.IloBaot; saplit.EngIntense and swift but indirect blows or the use of a whip on the body of the one being tortured.Syn clsasutarenlatiguwenRel. tosanetDer.ipasablaypasablayan