Browse Bolinao - English

s


sasapposBolUsaren ya sarita' nin "sa" nin mangitudo' nin lugar o diriksyonnan kimey udino a lesser participant.TagSa.IloIdiay.EngA tertiary grammatical marker for direction, time or indirect object. The phrase initiated with this marker contains a significant supporting item for the related action.Relkon-koniCmpdparaspas
sa lugarsa lu-garid. oflugarphrTagSa ayos; sa lugar.IloSimpa.Engin order.Syn clsbagay 2
sa sain udetsa sa-'in 'u-dɘtid. ofedetphrBolBana konan siin.TagKung ganon.IloNo kasta ngarud.EngIn that case then, for that reason.Syn clsbana'kanya'
sa'bitsa'-b`itnBolAniman nin bagay a nakakatin.TagSabit.IloSab-it.EngHangings such as pictures or decorations on a wall.Syn clskatinDer.isa'bitpana'bitansa'bitan
sa'bitansa'-b`i-tanPuon:sa'bitvlBolPangwan nin isukbit o ikatin.TagSabitan.IloSab-itan.EngTo hang something on hooks.Syn clskatinanDer.sasa'bitan
sa'laysa'-laynBolSi bagay a isalapday ya sa nigmang a abaya a nasakop yay teen.TagPanuelo.IloPanuelo.EngSomething that is worn around the neck, such as a neck scarf.Der.isa'laymisa'lay
sa'leansa'-lɘ-'anPuon:*(sa'le')vlEngTo inset between something.
sa'melsa'-mɘlnBolSubo'; kanen nin iksakto tamo' sa bebey.TagSubo.IloSubo.EngA portion of food enough for the mouth.Syn clssi'ngalsubo'1Der.imamelisa'melmakasa'melmana'melsumamel
sa'pangs`a'-paŋnBolSay nilabey o nipasbo nin ma'kan.TagSaing.IloSaang.EngA food that is boiled.Syn clsipasboDer.isa'pangmakasa'pangmana'pangmasa'pangsina'pang
sa'sasa'-sa1+sa'sa-sa'saPuon:sayaadv1BolBarang saya.TagTig-isa.; Bawat isa.IloSag-gaysa; tunggal maysa.EngSomething done in a distributed action, each taking a separate part.2BolMisusunor o saya-saya nin mangyadi' o gaw'en a sayay bagay o animan.TagIsa-isa.IloSaggaysa.EngFor something to be done individually one after another.Syn clsmidadandanmisusunor 1mitataguna'mitutumboksaya-saya 2Der.susa'sawen
sa'wetsa'-wɘtnBolAnron panananglap nin inanawa tan tawagen a ngaran nan Catawan; anron inanawa tan kadadawat tulong sa Dios.TagBuntong-hininga.IloAgsinnaay.EngA sigh.Der.suma'wet
saasa-'anBolMadidintek nin batag a timmubo' sa puon.TagSumibul na saging.IloSaa; saringit.EngBanana shoots that are just sprouting.
saadsa-'`adIosaadstatus, condition, position, situation, ranknrareTagKatungkulan.IloSaad.EngA position that is bestowed on someone.Syn clspusisyon 2Der.isaadmisaad
sabasa-banIloTagSaging na saba.; Saba.IloSaba; dippig.EngA variety of bananas having a thick peeling and is almost the same as the urimos but the bunch are not joined together and is cooked in sugar to make a sweet dessert.Genbatag
SabadoSa-ba-d`oSpsábadoSaturdayn propBolIka'nem a awro mangibwat sa Lunes.TagSabado.IloSabado.EngSaturday.
sabaensa-ba-'ɘnPuon:saba'voTagKayanin.IloIcarigatan.EngExhaust the supply of something.
sabangansa-ba-ŋannBolSay nigmang a bubuyangin sa nigmang rubari nan ilog a ibat sa taaw.TagTabing ilog.IloIgid ti karayan.EngThe beach on either side of a river that is usually sandy.Syn clskasabangnankasabangnan
sabarsa-barnBolBagay a naisalaban sa dalan uno animan a makapaed.TagHarang; sagabal.IloMakateped.EngAn object that blocks the way, anything or anyone that interferes.Syn clspaedDer.makasabar
sabatensa-ba-tɘnPerf.sinabatActmanabatPuon:*(sabat)voEngTo converge together.Der.pisabaten
sabawsa-b`awnBolSay ranom a nangluto' nin pising; ranom a nangluto' dinaang; animan a nairanom sa linuto'.TagSabaw.IloDiggo.EngSoup, broth, solution.Rel. todaangDer.sinabawan
sabaw susosa-baw su-soid. ofsusophrTagSabaw ng suso.IloUbbog suso.Engbreast milk.
sabetsa-b`ɘtn1BolTawag sa sayay bagay o ngaran.TagSagot.IloSungbat.EngAn identification or designation of something.Syn clstawag 12BolSay ubat sa pasabet.TagSagot sa bugtong.IloSungbat.EngThe solution or identification of something like in a riddle.Syn clsubatDer.manabetpasabetsabtan
sabilasa-bi-lan1BolSayay klasi nin tanaman a say bulong na anunro. Main karga nin mapalet sa rarem ket sayti ipunas sa ulo ket tumubo a sabot.TagSabila; dilang buwaya.IloDilang buaya.EngAloe plant with long stems, fleshy mucilaginous leaves the juice of which mixed with gugo to prevent falling of hair and cure baldness.Aloe arbadensis; Aloe vera2BolTanaman a mamatubo' sabot. tambar mangurot sabot.TagSabila.IloSabila.EngAloe Vera, a cactus plant used as medicine to make hair grow.
sablaysab-laynrareBolAnron makulaney a iyambak a ipasablay sa gurot udino taman adtin parti nan lalaman konan tawon dusawen.TagSapok; suntok; dagok; bigwas; sablay.IloBaot; saplit.EngIntense and swift but indirect blows or the use of a whip on the body of the one being tortured.Syn clsasutarenlatiguwenRel. tosanetDer.ipasablaypasablayan
sablisab-liSpsablesabernBolAnron sundan udino kampilan a usaren ran sundalo' sa nag'adian sin saytaw.TagEspada.IloSabli; espada.EngA sword.Syn clsgayangispada