Browse Bolinao - English

t


ta2taprBolUsaren nayaytin sarita' nin si sayay mampag'irgo nin man'ibiang nayay sayay kalamo' na.TagNating dalawa.IloTa.EngYou singular and I, we - first person dual pronoun.CmpdtakaDer.katamotasaraid.tayna
ta1taconjBolPanuldong yayti nin mangitarana' sa ibarita' nin katuloy a rason o gagara nan si u'nan nibarita'.TagKasi; dahil sa.IloGapu ta; ta.EngIn view of the fact. A marker at the beginning of a clause expressing the basis of a statement or thought resulting in continuing the theme line.Cmpdbana' tabungtata pigawDer.anta
ta pigawta p`i-gawCmpd. ofta1pigawconjBolSarita' yaytin usaren sa tarana' nin ubat sa tepet nin mayin uno mamin rason.TagUpang; para.IloTapno.EngIn order that, marker for purpose.
ta'boyta'-b`oy1infBolItukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa baybay, ilog, gagawa' tan raruma et.TagLusong.IloTa'boy.EngTo put the foot in water.Antitangkar2adjBolba'yon ta'boy.Engfreshly dipped in the water.Der.ita'boymana'boymata'boyta'buyentuma'boy
ta'buyenta'-bu-y`ɘnPuon:ta'boyvoBolIkwa o itukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa ilog, ranom sa batya tan raruma et.TagLusungin.IloAgta-boy.EngTo wade into a specific body of water.
ta'gant`a'-gannBolSayay bagay a maidap lalo no kai tanda' a udas irarate' nan mantaga'nan.TagHintay.IloAguray.Engthe period of waiting.Der.ita'ga-ta'gankatata'ganmakata'ganmana'ganpata'ganenpitta'gansitata'gantaga'nantuma'gan
ta'gayt`a'-gayn1BolLugar o ispasyo nin tangaren o ulien bana' sa kami'nan na bilang sa leas, pwit o tuktok nan sayay bagay.TagTaas.IloNgato.EngThe area above something or its top, the upstairs.Antyupa'Rellangit 1leas1.1noccThe upper garment, blouse or shirt.GenaysingSyn clskamisitakimunaDer.ata'gayita'gaykata'gay*(pata'gay)sangkata'gayantuma'gay
ta'le-ta'lenent`a'-lɘ-ta'-lɘ-n`ɘnPerf.tina'le-ta'lenPuon:ta'lenvoBolAtip-atipen nin unungen mamata'gay a bubagay.TagPagpatung-patungin.IloPagtutuonen.EngTo stack something on top of each other in an orderly manner.Syn clsatipenDer.mata'le-ta'len
ta'lenta'-l`ɘnnBolSay unong nin pidaso nin animan a bagay nin iti sa babo nin saya tan saya.TagPatong.IloTuon.EngAn orderly stack of something.Syn clspaibaboDer.kata'lenmaita'lenmata'lenpamita'le-ta'lenpitata'lenenta'le-ta'lenen
ta'ngalt`a'-ŋalnanmlBolGawa' nin usaren a bebey nin ipangalap kanen o ipangayat nin ibuka' yan alaki mi'sa bigra' nin isada'.TagSunggab.IloRabsuten.EngThe act of opening the moth wide and closing it quickly on something.Syn clssi'ngalDer.mana'ngalmita'ngalanta'ngalenta'ngalen
ta'ngalenta'-ŋa-l`ɘnPerf.tina'ngalActmana'ngalPuon:ta'ngalvoBolKayaten nin bigra' o kalapen a sayay bagay usar a bebey.TagSunggaban.IloTa'ngalen.EngFor an animal to use its mouth to snatch something.
ta'palta'-p`alTgtapalpatchn1BolBagay nin ipanakeb nin ubot sa kayo o raruma et o ipanali'neb sa bisang nin abel o raruma et.TagTapal; patse.IloTapal; bed-bed.EngPatch, a covering over a hole in something such as a tear or injury.Syn clstali'neb1.1nA bandage or other application to promote healing of an injury or skin disease.Syn clsimplastoDer.ita'palmana'palta'palan
ta'palanta'-pa-lanPuon:ta'palvlTagLanggasin.IloBed-bedan.EngTo bandage an injury.Syn clspatsiwan
ta'pokta'-p`oknBolBara'mon pulbos a mangibwat sa makrang a luta' nin mayi sa siri.TagAlikabok; alabok; gabok; abok.IloTapok.EngDust, fine dry earth.Der.mata'poktuma'pok
ta'wanta'-w`anvlBolUbat sa tepet no kai tanda' o kai nin sigurado maipa'ka' sa sayay bagay.TagEwan; hindi ko alam.IloDiak ammo; awan ti ammok maipangggep iti dayta.EngI don't know.
ta'wasta'-wasnBolPangingita'yon nin maksaw konan undayon.TagMagduyan; dumuyan.IloPagduyan; panagduyan nga napigsa.EngThe act of swinging something.Syn clsta'yonDer.ita'wasmita'wastuma'was
ta'wayt`a'-waynBolKayab o irgo nin maksaw.TagSumigaw.IloPukkaw; ryaw.EngA loud shout.Antanas2Syn clsburyaw 1kurarawDer.ita'waykatata'waymana'waymapata'waymita'wayannipana'wayta'wa-ta'wayta'wayantuma'way
ta'wayanta'-wa-y`anPerf.tina'wayanAtc. is manta'wayanPuon:ta'wayvlBolKayaban yay sayay tawo nin ipaksaw a busis o tunoy.TagTawagin ng malakas o pahiyaw.IloPukpukawan.EngTo call somebody by shouting.Syn clskayabantawagen 1Der.kata'wayan
ta'yont`a'-yonnBolSi kakikimey nin undayon a makodti o makodtaw no ita'was.TagUgoy.IloYugayog.EngThe swinging action of a hammock.Syn clsta'wasDer.ita'yonmana'yontuma'yon
taawt`a-'awnBolSi alawang a raranom a parti nan mundo, a ma'sin.TagLaot; dagat; karagatan.IloTaaw.EngDeep sea or ocean.MembaybayRel. tolinakRelAtlantikDer.ipataawkatataawmaipataawmataawtumaawtumataaw
tab'angtab-'`aŋnBolPagkurangan sa kuston taway bilang wadi' sa asin, sam'it tan raruma et.TagTabang.IloLab-ay.EngThe quality of lacking an expected taste.Der.matab'angtumab'ang
taba'2t`a-ba'Spch var.mannaba'nBolSayay klasi nin eket nin ipangalap kuna' sa maabay tamo'.TagLambat.IloSigay.EngA seine net, a fishing net that hangs vertically in the water with floats at the top and weights at the bottom edge, the ends being drawn together to encircle the fish.Syn clstabar2Rel. toikatkatGeneketDer.manaba'matabaantabaen
taba'1ta-b`a'n1BolSay kinataba' nan sayay lalaman. Say kinakubpal nin laman nin sayay tawo o ayep. Si maputi' tan malaney a parti nin lalaman.TagTaba'; mataba'; mantika'.IloTaba; Lu'meg; lukmeg; mantika.EngThe fat of an animal or person,.Antebenglaman 2.1yapisRel. toladak2BolTaba' baboy; taba' kuna'; taba' ungot udino mais.TagSebo.IloTaba.EngThe grease or lard removed from pork fat. It could refer to cooking or vegetable oil but not normally.Syn clsmantika'mati'ti'Relpupo'sitsaronDer.itaba'mataba'mipataba'pataba'pipataba'sangkatabaantabatsoytumaba'id.na'lek a taba'
tabaenta-b`a-'ɘnPerf.tinabaanPuon:taba'2voBolMangalap nin kuna' nin mangusar nin eket nin iti tamo' sa abay.TagMaglambat; lambatin.IloAgsigay; sigayen.EngTo catch fish using a seine net along the shore.
tabakalirata-ba-ka-li-raSptabaqueriacigar store, tobacco factorynBolPangwaan tan paglakuan tabako.TagTabakalera.IloTabakalera.EngTobacco dealer, tobacco factory.