maakusama-'a-ku-s`aPuon:akusavstBolMaiparsa a duka' nin nangyadi' sa sayay tawo o ayep.TagMapagbintangan.IloMapabasol.EngTo be accused of something.Syn clsmaiparsa