abaka'a-ba-k`anBolMula a bakas batag nin mabyay sa madutak nin luta', say lanot pala'pa' tan upas ket gaw'en bag, tsinilas tan raruma et.TagAbaka.IloAbaka.EngAbaca, a banana plant that grows in wet areas and its hard fiber is known as Manila hemp which is used for rope and various kinds of paper.Rel. tosinamayMusa Textilis