yasotya-s`otnBolPamimilang nin mapulo' ray sipupulo' nin kwarta; pamimilang a mangibwat sa saya anggan sanyasot.TagDaan.IloGasut.EngHundred.Der.mangyasotsisa'sanyasotyasuten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *