misasakitan nakemmi-sa-sa-ki-tan na-kɘmid. ofnakemmisasakitanphrBolMipapadukaan a sayay tan saya ket masakitan a kanakman ra.TagNagkasakitan ng damdamin sa isat isa; may sama ng loub sa isat isa.IloAgdidinadael ti nakem ti maysa ken maysa; agpipinasakitan ti nakem.EngFor several person to destroy each other's feelings, to hurt each others feeling.Syn clspigugura'