mikupitmi-ku-pitPerf.nikupitPuon:kupit1adjBolAniman a maabryan a naisada' yan maong.TagSarado.IloSarado.EngTightly closed - eyes, joint, etc.Syn clsmikmi'mikmi'nipunitniramit2nBolBagay a nakalap bana' sa pangiyadi.TagKupit; daya'; suba'; Mga bagay na nakuha sa pamamagitan ng pandaraya.IloSaur; suba; kupit; takaw.EngFilching, pilfering, To acquire by cheating.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *