sinanensi-n`a-nɘn Perf.sininanPuon:sinan1voBolDayben nayan itangay nin sayay alakin ayep bilang wadi' agila o itangay nayan kanen nin saya bilang wadi' badak, lion, pusa' tan raruma et a sayay daite' nin ayep bilang sa manuk-manok, ibot, kuna' tan raruma et.TagDagitin.EngTo seize something with the mouth or claws.Syn clsitangay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *