dutdotdut-d`otnBolGawa' nin mapwirsan pangngunat sa sayay bagay pigaw maglat ya sa nakaikalyan o nakaisu'pekan na. TagBunot.IloParot.EngThe act of extracting or pulling out from a retraining item.Syn clssulnotDer.dumutdotdutdutendutdutenmadutdotmaikidutdotmanutdotpadutdotpakadutdot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *