dupaandu-pa-'`anPuon:dupa'Spch var.dinupaanPerf.dinpaandinupaanvl1BolSi sayay bagay ket tukduan o paibabwan yan sayay manlumpad o mangkumayupa' nin bagay.TagLapagan.IloPagdiswan.EngFor an airborne object to alight on something.2BolMagkuri a sayay bagay nin ambo' mabista bilang sa dusa, samba o raruma et sa sayay tawo o bagay.TagTamaan.IloPagdiswan.EngFor something negative that was aimed at someone to happen to a different person.Syn clspagkuriwanDer.dudupaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *