pa'natpa'-n`atPuon:unatvaccollBolSayay bagay a anro mangibwat sa puon natnaten yan irate' sa anggawan nan pakababa' na.TagUnat.IloUnnat.EngStretch or pull something out flat.Antdumalu-daluyongerenikerker 2kayetketlulonpikluenpiligisanDer.ipa'natmakapa'natmama'natmapa'natnikapa'natpa'naten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *