gumitingu-mi-tinPuon:bitindial. var.ampagbitinAtc. is ampagbitinman-gumitinTag inflbumitinvchngBolIga'get a gamet ba'yo si lalaman nakauy'uy ya; Nakaga'get sa ta'gay ba'yo si lalaman nakakatin ya sa yupa'. Naikatin; bagay a katin-katin; sayay bagay a say raruman parti na naigalot sa ta'gay ket say lalaman na katin-katin.TagMagbitin; ibitin; bumitin.IloAgbitin; gumitin; kumapit; humawak.EngTo swing. To hang, to suspend one self, to fasten to something above.Syn clskumatin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *