gurag`u-raSpgorra(peaked) capsp. var.goranBolSayay klasi nin kupya' a kasabyan gawa' sa abel a main agaba' rigrig sa adapan a syay sirong nan rupa tan salimbeng mata pigaw kai mapulag nin awro.TagGora.IloGorra.EngA cap with a visor.Genkupya'Der.migura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *