kalsadakal-s`a-daSpcalzadaroadMasskukalsadanBolAlawang nin dalan a ginwa' nin pinakanda' nin siniminto o inispalto, madalanan nin lalakwan nin tawo o palaywan nin ruran a mamunta sa raruman lugar.TagKalsada.IloKalsada.EngRoad, street.Gendalan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *