guruyangu-ru-yanPuon:guroyvlBolAniman a bagay a sin'er ya ba'yo ya unat-unaten leleg a manlumalako ket gumaudgod ya tan gumarasagas ya sa luta'. Binira; ginlat sa kami'nan yupa' sa pamimira.TagKabigin; akayin; kaladkarin; hilain; binunot.IloGuyuden.EngPull along by force. Lead by the hand, drag, haul.AntiturorDer.panguruyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *