lukobl`u-kobadvBolPusisyon nin pida' nin say tyan tan kerep a naigna' sa man'idaan no sa tawo, o si iti sa yupa' o sa rarem ket si nurmal nin nakaadap sa ta'gay no bagay.TagDapa.IloPa-leb.EngTo lie on the side that is normally up or forward.Anttalindata'Syn clsdapa'Rel. toilosDer.ilukobipalukobkalulukoblumukobnilukobpalukobpalukuben

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *