talagt`a-lagadjBolKapapa'sar nan saya bagay nin ambo' yan pirmin mangyadi' o ma'kit.TagDalang.IloRasay.EngFor something to be rare or infrequent.Antka'bawan 2pirmiDer.katalaganmamatalagmatalagpatalagen