magawa'ma-ga-w`a'Perf.nagawa'nagwa-nagwa'nagwa'Spch var.magwa'1+magawa'-gawa'Intsmagwa-magwa'Puon:gawa'vst1collBolSay pusibilidad nin gaw'en.TagPwede; maaar`i.IloMabalin.EngTo be able to be.AntinkapasidadSyn clskanawa-nawamakababa'pusiblisynngali-ngali2BolSay mayadi' o mapuspos.TagNagawa.IloMaara-aramid.EngTo be able to accomplish something.AntinutilSyn clsmababaanDer.magawaanmagwaanmaipagwa'mamagwa'mamapagwa'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *