inabo''i-n`a-bo'Puon:nabo'vin1BolGagarawnen nin iragrag o bul'isan no nakagalet ya a sayan bagay o pinarsa.TagIhulog.IloItinnag.EngTo intentionally drop something down.AntigaletSyn clsbul'isan 1Specibagsakipagpagiragragpababnakan2BolIpa'wit nin inabo' sa pangwan surat.TagIhulog.IloItinnag.EngTo drop something in the mailbox.synipa'wit3BolIbi nin maabig nin ibat sa ata'gay nin pusisyon.TagIpagkaloob.EngTo bless or give something good from a high position.4BolIka' o man'ikwa nin malingo o mamayupa'.TagLinlangin.EngTo deceive someone so that they fall into a bad situation.Syn clsiragragActmanginabo'Perf.ninabo'ninabu'-nabo'Atl. is man'inabo'Intsinabu'-nabo'Der.mainabo'manginabo'painabo'