dikuradi-ku-r`aSpdecorarTo decorate, to adorn, to embellish, to furnishCfdikurasyonnBolBagay o bagay-bagay nin ikwa nin mamabistan bakas nan sayay bagay bilang wadi' bali o plasa o ruran tan raruma et.TagPalamuti.IloDekurasyon.EngAn adornment to make something attractive.Syn clsadurnoDer.dikurawanidikura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *