bagabagawenba-g`a-ba-g`a-wɘnPuon:bagabagavoBolPamimi nin alaga, galang o rispito sa kapadan tawo.TagPahalagahan.IloIkankano.EngTo give respect to someone or thing, regarding it highly and of great value.Antmuda-mudawenuya'yanenSyn clspaalagawanActmamagabagaPerf.binagabagaAtl. is mambagabagawen