ka'dwanka'-dw`anPuon:kado'Perf.kina'dwanAtl. is mangka'dwanvlBolKidawat inganga'do.; Kidawat udino mami nin inganga'do.TagKaawaan.IloKaasian.EngTo have pity on someone.Syn clsinganga'dwenDer.kudwa'dwanmaka'dwan

Leave a Reply

Your email address will not be published.