luku-lukolu-ku-lu-koPuon:luko1adjBolSi sayay tawo a ambo' matunong a kaisipan ket ambo' yan manakem.TagUlol; luku.IloTao nga awan ti ammo; luku luku nga tao; saan nga nanakman.EngSilly, foolish, a person lacking in judgment.Syn clsmagarawpamading'eypanunuya'-tuya'turpiDer.iluku-lukoluku-lukwenmagluku-lukomangluku-lukomiluku-lukopiluku-luko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *