tudyo't`ud-yo'nBolKaungan o kaalakyan nin mababa' nan sayay tawo sa kimey o sa pangingisip bilang wadi' sa pangket konan puntirya o sa pammi nin kunsaba o padalan sa pangrisulbi nin prublima. FilKakayahan.IloMabaelan.EngAn inborn skill, ability or potential.Syn clsmababa'RelkunsabaDer.matudyo'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *