bugaybu-g`ayadjBolKapapa'sar nin bagay a kai nidadalit tan mainum'ay misisyay bilang sa luta', sina'pang tan raruma et.TagBuhaghag.IloWarakwak.EngTo be loose and easily broken apart.Antku'net 1Der.gumugaymabugay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *