ah'ahintrj1BolIbarita' nayaytin sayay tawon sa kayadi' main mairot nin nibibilin na.TagHa.IloWen.EngAn interjection of affirmation used to emphasize an instruction.2BolUsaren yaytin pangibusngaw pakikumpurmi, nipaka'ngap, sager o raruma et dipindi no pa'noy pangibalikas.TagHa.IloA.EngAn interjection emphasizing various feelings of wonder or joy or anger or surprise or disgust or shocked discovery, etc., in accordance with the context.Syn clstalaga 13BolIbarita' nayaytin tawon kai na narnge' nin mapalaway a nibarita'.TagAno?IloAnia?EngAn interjection of surprise or indicating misunderstanding.Syn clsani 1Spch var.a1CmpdO' a