akumpanyawan'a-kum-pan-ya-wanPuon:akumpanyavoBolLalamu'nen sa pangungusar uno yupa' sa pannugtog nin instruminto sa musika.TagSaluhan; sabayan.IloDanggayan.EngFor someone to accompany a singer or another player by playing music.Syn clslalamu'nenPerf.inakumpanyawanAtl. is man'akumpanyawan