pakataladpa-ka-ta-l`adPuon:taladnBolPirmin priparado maipa'ka' sa animan a dukaꞌ mangyadi'.TagMag-ingat.IloAgannad.EngTo prepare for a danger and be on guard.Syn clspakailagpakanda'