itanda''i-tan-d`a'Puon:tanda'vin1BolAdap-adapan o yupa' sa surat ibarita' a ngaran o no si'no yay sayay tawo sa sakalakon tawo.TagIpakilala.IloIyam-ammo.EngTo establish something as a known such as introducing someone. 2BolMami nin awro, pitsa o lugar para sa sayay gaw'en o gagara.TagItakda.IloItuding.EngAnnouncing a time and place of an event.Syn clsiyanunsyoActmangitanda'Perf.nitanda'Atl. is man'itanda'Der.maitanda'mangitanda'