lamangl`a-maŋStudentEngUnexpected or ironical situation.1advEngThis compares ideas that in the situation are closely related but commonly have an advantage or an unexpected or preposterous or incongruous implication, nevertheless, ironically.BolUsaren yaytin sarita' nin mamikumparan rway kaisipan nin adani a kuniksyon sa saya tan saya bale' parihon main kai man'ilalwan, o miswi' nin pipa'kaan.FilDin.IloMet laeng.Ilalwan nayay sayay bagay a rumate' bale' kai nin lamang.He is hoping that a certain thing will arrive but nevertheless it won't.Say pakasusudi mo ket bana' lamang sa kalukwan mo.Your getting hurt is, in spite of what else may be involved, because of your fooling around.eccTeam approvedlamang tala-maŋ taphrEngExcept that.Syn clsbalè'1 2howeverPending1.1advEngAn unexpected sameness, as well.BolUsaren yaytin mangipataros nin kai ginagara o inilalwan a pipariho ran rway bagay o kapapa'sar.FilDin.IloMet laeng.Mu'dit yan lamang a aysing nan kapi'sa ko.Oh, the dress of my first cousin is red as well.Syn clsanamaet 1Puon:anaRelparihoanamaet a lamang'a-na-ma-'ɘt a la-maŋphrEngLikewise.FilGayon din.IloKasta met.Syn clsanamaet 1as wellwanin a lamanglikewisePending1.2advEng"Same" when modifying a time word in an unexpected situation.BolNo usaren yaytin kalamo' nin sayay nibarita' nin udas o panaon say katarusan na ket saytaw ana o pariho sa naibarita'.FilDin.IloMet laeng.Ket konan sitaw anan lamang nin panaon, ket konra, rumate' ana a pakasida'.And-then at that same time, destruction will come on them.2nEngUngratefulness, not responding with good to those that have been good to you.BolPigagawa' a kai tanda' a lumingay tan tumubale' konran nakautangan maong a nakem lalo konran matua.FilKawalang utang na loob.IloManaglilipat.Kai ya ilalwan nin tawo bana' sa lamang na.He is not a person that can be depended because of his ungratefulness.ecc09/17Team approvedlamanganl`a-ma-naŋvlEngTo take advantage of someone that was in a close relationship.IloLamangan.Syn clstaktikawenschemePendinglamàngenStudentla-m`a-ŋɘnvo1EngTo act in an ungrateful or unfaithful manner, perhaps by cheating.BolPigagawa' nan tawo a kai tanda' tumubale' sa mabistan ginawa' nan sayay tawo ta mangwa' yan pananaor o duka'.FilPagtaksilan.IloGuliban.Nanglamang ya si Sam konan nanay na ta masager ya kona.Sam abandoned his mother because he was angry with her.Linamang naya ni Jesica a ina ta gura' nayayna.Jesica abandoned her mother since she hates her.Pending2EngTo ignore or be unfaithful to a responsibility.BolPauryan a rispunsibilidad sa sayan tawo.FilPabayaan.IloBaybay-an.Dan, andi' ma lamangen a ina mo bana' ta masager ka kona.Dan, don't dishonor your mother just because you are angry with her.PendingActmanglamangPerf.linamangmalamangStudentma-l`a-maŋvstEngTo be ungrateful and not have a feeling of indebtedness for the good others have done.BolPigagawa' nan tawo a kai tanda' tumubale' sa mabistan ginawa' nan sayay tawo kona.FilWalang utang na loob.IloSaan a managyaman.Malamang kan talaga; kai mo tanda' a mabistan ginawa' na para komo.You are unfaithful; you forgot all the good thing he has done for you.jcd04/17; DCC5,20Team approvedmalamanganma-la-ma-ŋanvstEngTo be unfaithful, to forget one's promise.BolGurutan nan sayay tawo a pangangado' ran maado' kona; panglingwan. kasan asikaso nin tumubale'.FilTaksil; nagtaksil; linlangin.IloNaulpit; nanglipat; awanen ti panangikaskaso.RC89PendingPerf.nalamanganmanglamangmaŋ-la-maŋ*Go tolamàngenvaEngunfaithful to s/oFilManday^a.IloManglamang.dccPerf.nanglamang2.1nEngActions that respond in a negative way to goodness or trust that was extended.BolPigagawa' a pagtatraidor sa kalamo' o kai na nin tukiden o gurutan nan sayay tawo a man'ilalwan kona o a rispunsibilidad na bilang wadi' konan asawa o inado' na o raruma et.FilKataksilan.IloGulib.Mabereng yan tuloy si Andeng bana' sa lamang nan asawa na kona.Andeng is extremely sad because of the unfaithfulness of his wife to him..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *