magpyamag-py`aPuon:pyavaBolIbi a pagmamatalek sa sayay tawo maipa'ka' sa rispunsibilidad sa sayay bagay o tawo.TagMagtiwala.IloMangpiar.EngTo have confidence in the dependability of something.AntmagdwadwaSyn clsmagmatalekRel. topagmamatalekSpch var.ampagpyaAtl. is ampagpyamampagpyaDer.kapagpyawanmapagpyawannagpyawan