wakaywa-k`aynBolPuon mula o tanaman a kai umdeng no kai kumayam-kayam yan tumubo'.TagBaging.IloWakey.EngVines.Syn clsbagingkumalatkatlanotRel. toayakirGenkayawkawCmpdkamutin-wakay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *