ayon'`a-yonadjBolKipasaya sa kaisipan o kikumpurmi konan sayay tawo sa sayay pisangkinian o kai pitutuno.TagAyon.IloAyon.EngTo be of the same opinion and siding with someone on an issue.Antkuntraswawi'Syn clsampiDer.ayunankaayonkiayonmaiayonmiayonpiaayonumayon