sambenensam-bɘ-nɘnPuon:sambenActmanambenvoBolManalaban o mamaed sa kaalis nan sayay bagay, tawo o ayep o sanaen saray lumabas nin maglako' ta manaliw konra.TagMagkasulubong; sumalabong; salubungin.IloAgsamben; sambenan.EngTo put a stop between things to keep them from meeting such as to go stop a peddler in order to buy something.Syn clsaklawansalabanen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *