ipapa'dengan'i-pa-pa'-dɘ-ŋanPuon:pa'denganvinBolSi main ikon konan luta' ibarita' na konan sayay tawo a pa'dengan nayan animan a pa'deng.TagIpinapatayo; maaaring pagpatayuan.IloIpapatakderan; mabalin nga patakderan.EngThe owner of the land will allow somebody to build a building on his land.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *