syamʃamn1BolSi bilang no mayadi' yay walo.TagSiyam.IloSiyam.EngThe number nine (9).Clfbilang2Syn clsnwibi1.1nNinety.1.2nnine hundred.2BolIkasyam nin awro nin dasal nayadi' nati, pamanemtem sa nati.TagPasiyam.EngNinth day of prayer after death, death memorial.Syn clslumpos lubinasCmpdlabinsyamDer.ikasyam