masletmas-l`ɘtPuon:seletvstBolAkipot o daite' yay sayay bagay nin bilang sa aysing, sapatos, bali tan raruma et.TagMasikip.IloNailet.EngSnug, to be tight fitting, small in size as in a dress, shoes, etc.Antalawang 2wadwadSyn clsakipotirotkakiputanlumetletmasupitpitispitsidoRel. topairot