buga'bu-g`a'adjBolKapapa'sar nin pwirsa nan sayay bagay nin ambo' maksaw o makapoy tamo' o kalalabas nin ambo' ma'teng.TagKatamtaman.IloNakapsot.EngLittle or moderate in degree of intensity or amount.Der.buga'-buga'gumuga'ibuga'muga'sangkabugaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *