kabsatankab-sa-tanAtc. is mangkabsatanvlBolMapaidap nin minawa a bilang mabulsot anay inanawa nan mangkamatin tawo.TagMainis; kapusin ng hininga.; Handa na syang mamatay; Mawawalaan ng hininga.IloMaang-angsan.; Dandani nga matay; asideg nga matay; Agbugbugsol.EngTo experience difficulty of breathing like one who is suffering asthma attack or struggling between life & death.Syn clsmatiRel. toma'pusan 2Der.mabsatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *