gumurotgu-m`u-rotPerf.ginmurotPuon:gurotvchng1BolMibring nin iyadap yay gurot konan kaadap o sa man'adapen.TagTumalikod.IloTumallikod.EngTo turn so that the back is facing the person or thing one was interacting with.Antumadap2BolKumadayo' ana sa sayay ugali' o gawa' a duka', o kai sustinyen a nibarita' o rispunsibilidad.TagTumalikod.IloAgtallikud.EngTo reject or turn the back on something.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *